Nyhetsarkiv

Icke-regulatoriska
Regulatoriska
johan-2-75-780x584

Exportchef till Ecoclime för affärsområdet Cirkulär energi

Ecoclime har idag anställt Johan Nylund 44 år som exportchef för affärsområdet Cirkulär energi. Johan kommer närmast från en tjänst som exportchef för Polarbröd, för vilka han etablerat export på ett 10-tal marknader i Europa. Johans fokus initialt blir nu export av Evertherms SEW -system till fastighetsmarknaden och emot vissa industrisegment i Europa. Johan har som grund en MBA examen från Umeå Universitet och en MBA Executive från Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer »
ecoclime-value-chain

Ecoclime – 200 MSEK i organiskt tillväxtscenario – Cirkulär energi år 2023

Som följd av försäljningsframgångar under första halvåret som Ecoclime kommunicerat under föregående vecka i samband med Q2-rapporten, ska kapaciteten i verksamheten utvidgas med en kraftig satsning på utökad leveranskapacitet som ska stå färdig under år 2023. Satsningar som i huvudsak baseras på ett tillväxtscenario för Evertherms systemaffärer, som grundas på den försäljning och de försäljningsresultat och den prospektstock överstigande 200 MSEK som bolaget uppnått under första halvåret 2021.

Läs mer »
Fabrik-1

Ecoclime – Evertherm tidigarelägger kapacitetsutbyggnad för SEW-systemen

Som följd av Evertherm SEW-systemens framgångsrika försäljning och Q2-resultat har Ecoclime beslutat tidigarelägga kapacitetsutbyggnaden av verksamheten.

År 2022 utökas kapaciteten till 50 st SEW-system till ett ordervärde överstigande 100 MSEK i produktledet och redan under 2023 ska fabriksutbyggnaden stå klar för att klara en kapacitet om 450 st systemleveranser. Vilket är ett år före det Bolaget kommunicerat tidigare.

Läs mer »
evertherm-SEW-installation

Ecoclime – kraftigt förbättrade resultat under Q2 för affärsområdet Cirkulär energi

Ecoclimes affärsområde Cirkulär energi har överträffat Ecoclimes EBITDA-mål om 15% under Q2 främst genom den mer än fördubblade försäljningen (110%) framförallt av Evertherm SEW-systemen som återvinner och recirkulerar mer än 90% av energin från avloppsvatten samt till följd av en återhämtning inom H-gruppens dotterbolag Hansson&Hansson Rör AB (H&H). En verksamhet som utför VVS, kyla gas- och energisysteminstallationer som en del av verksamheten inom affärsområdet. Affärsområdet har även mer än fördubblat omsättningen mellan Q1 och Q2. EBITA-resultatet förbättrades mellan de aktuella perioderna från -2,9 MSEK till + 1,7 MSEK.

Läs mer »

Evertherm – Nya order om totalt 12,6 MSEK

Försäljningen av Evertherms energisystem för återvinning av värme från spillvatten ökar nu kraftigt vilket resulterat i 5 nya Evertherm SEW systemorder senaste månaden. Det största projektet om ca. 3,9 MSEK ska installeras i ett nytt bostadsprojekt för fastighetsbolaget Bostaden i Umeå med Selbergs som generalentreprenör. Övriga energisystem ska levereras till nya bostadsprojekt i Eskilstuna, Uppsala och Skellefteå till några av Sveriges största Byggherrar. Den totala ordersumman uppgår till 12,6 miljoner och projekten kommer att börja levereras under Q3 – 2021.

Läs mer »

Ecoclime nu positionerat för EU:s Green Deal via strategiska partnerskap

Ecoclime har successivt positionerat sig för Tysklandsmarknaden och även den Green Deal som EU kommissionen kommunicerade föregående vecka. Framförallt för att möta de utmaningar som den europeiska energi-, fastighets- och industrimarknaden står inför och de möjligheter dessa skapar för Ecoclimes olika affärs- och systemlösningar. På kort tid har Bolaget inlett förhandlingar och tecknat avtal med fyra olika Europeiska aktörer som ska medverka vid etableringen av de cirkulära energilösningarna i Europa med kortsiktig prioritet för Evertherm SEW systemen som instegsprodukt, riktade till fastighetsägare.

Läs mer »

Styrelsen tecknar fullt i optionsprogram

Samtliga styrelseledamöter som innefattas av Ecoclimes aktieoptionsprogram om totalt 500 000 aktieoptioner har valt att teckna sig för sina andelar i optionsprogrammet med villkor som baseras på två oberoende värderingar utförda av ledande internationella revisons- och rådgivningsbolag, enligt Black & Scholes värderingsmetod. Värderingar som resulterat i ett optionspris om 2,9 kr per aktieoption och ett lösenpris om 21,67 kr/aktie efter tre år.

Läs mer »

Ecoclime träffar agentavtal avseende Evertherm SEW i Tyskland

Efter ett halvårs samarbete har Ecoclime Group idag tecknat ett agentavtal med CVC Revenue Solutions om försäljning av Evertherms SEW-system i Tyskland, vilket ska ske målbaserat på provisionsbasis. Avsikten är att CVC ska etablera Evertherms systemförsäljning särskilt riktad till den tyska bostadsmarknaden med försäljningsstart omgående. Visst försäljningsarbete har inletts redan före avtalets tecknande, varför förberedelser pågår för enstaka systemleveranser under hösten med målet att under 2022 sälja ett 10-tal Evertherm-systemprojekt företrädesvis till de största fastighetsägarna i Tyskland.

Läs mer »

10 miljarder SEK i ökade fastighetsvärden till år 2030 möjliggörs med Ecoclimes fossilfria energisatsning

Enligt de direktavkastningskalkyler* som tillämpas på den svenska fastighetsmarknaden av fastighetsinvesterare möjliggör Ecoclimes satsning om 70 MSEK, som nu successivt genomförs, ökade fastighetsvärden i Sverige med mer än 10 000 miljoner kronor till och med år 2030. Det här gäller de fastighetsägare som installerar dotterbolaget Evertherms system för återvinning av gratis värmeenergi i sina avloppssystem, enligt den kapacitetsplan som ligger till grund för Ecoclimes satsning där fastighetsinvesterarnas direktavkastningskrav är 5 % eller lägre. Vilket är fallet i Sveriges 24 största orter enligt Svefas statistik för år 2019**. Givet hela kapacitetsvolymen installerad i Stockholm, Göteborg och Malmö där avkastningskraven understiger 4 % ger Ecoclimes satsning en värdeökning överstigande 12 700 MSEK.

Läs mer »

35 nya medarbetare anställs i Ecoclimes expansion av fossilfri energi

Ecoclime beslutade i förra veckan att tidigarelägga den första etappen för att öka den årliga leveranskapaciteten av energisystemet Evertherm till 100 GWh grön fossilfri energi – fossilfri energi som återvinns i fastigheter och i industriprocesser. Det motsvarar den mängd energi som nyttjas i 15 000 nya lägenheter i Sverige. Kapacitetsökningen innebär en kraftig expansion vid Ecoclimes fabrik i Vilhelmina i Västerbotten. De närmaste åren kommer den att byggas ut med 2 100 m[2] och 35 nya medarbetare ska anställas, varav 25 ska anställas vid fabriken.

Läs mer »

Ecoclime etablerar Industrisegment – potential om 15 TWh årlig energibesparing

Efter studier och analyser av marknadspotentialen samt ett 20-tal kundprospekt för Evertherms energikollektorer och energiackumulering för återvinning och recirkulering av energi i industriella processer, med en potential om 15 TWh återvunnen energi årligen, har Ecoclime beslutat etablera sig i marknadssegmentet Industri inom affärsområdet Cirkulär energi. Det sker med en teamorganisation och projektpartners lett av Marcus Sandlund, 33, nyrekryterad vice VD i Ecoclime och affärschef för affärsområdet Cirkulär energi.

Läs mer »

Ecoclime estimerar fördubblad volym Evertherm-projekt 2021

Ecoclimes ökade marknads- och försäljningsinsatser av dotterbolaget Evertherms SEW-system för energiåtervinning i fastigheter har resulterat i en snabbt växande efterfrågan. Den är framförallt driven av det värdeskapande och den unika energi- och klimatnytta som Evertherm ger fastighetsägare. Därför höjer Ecoclime nivån för Evertherms orderingång och föreskrivningar 2021 från tidigare budgeterade 20 MSEK till 40 MSEK. Därtill ökas den budgeterade volymen för 2022 från 50 till 100 MSEK.

Läs mer »
1646451E-019E-4610-971F-C151956EF5D8

Marcus Sandlund blir ny vice VD i Ecoclime Group (publ)

Ecoclime Group rekryterar Marcus Sandlund, som gjort en snabb karriär i byggbranschen med ansvar som key account manager för miljardprojekt. Han tar nu rollen som vice VD i Ecoclime Group och chef för  affärsområdet Cirkulär energi, där han ska fokusera på den fortsätta etableringen av Evertherm i Sverige och exportsatsningen i Europa. Marcus tillträder senast den 16 juni 2021.

Läs mer »

Ecoclimes avslutade nyemission grundlägger internationell expansion

Ecoclime AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) genomförde den 17 mars den andra och avslutande delen (”Tranch 2”) av den riktade nyemissionen som offentliggjordes den 24 februari 2021 om totalt 152,4 miljoner kronor (tillsammans med tranch 1 den ”Riktade Nyemissionen”). Tranch 2 bestod av en riktad nyemission om 77,7 miljoner kronor till Svea Fastigheter AB. Ecoclime har således under 2020 och 2021 uppnått målet med den genomförda kapitalresningen i tre steg om totalt cirka 200 miljoner kronor. Det har resulterat i ett eget kapital i moderbolaget Ecoclime Group överstigande 300 miljoner kronor och utgör grunden för Bolagets internationella expansionsstrategi* (”Megadealsstrategi”). I samband med den genomförda kapitalresningen har även delmålet avseende en förstärkt ägarbas uppnåtts med proaktiva fastighetsägare som familjen Hamberg/Boyer och Hamberg förvaltning i Solporten AB och fastighetsbolaget Svea Fastigheter Bostad AB, där de två fastighetsinvesterarna därmed blir bolagets största aktieägare vid sidan om grundarna JLO Invest AB och Celsium Group AB. Därtill med nya långsiktiga institutionella investerare som Carnegie Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, och Nordic Cross.

Läs mer »

Kallelse till extra bolagsstämma i Ecoclime Group AB

Aktieägarna i Ecoclime Group AB, org.nr 556902-1800 (”Bolaget”), med säte i Vilhelmina, kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 mars 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Läs mer »

Ecoclime introducerar finanslösning för energieffektivare verksamhetsfastigheter

Ecoclimes dotterbolag Facility Partners erbjuder nu fastighetsägare med fastigheter som inhyser särskilda verksamheter en ny finansieringslösning som utvecklats av Bolaget under 2020. Den löser en rad utmaningar, inte minst på det legala området, för energieffektivi-sering av fastigheter. För Ecoclimes del ger den aktuella finanslösningen en avkastning överstigande 12% av investeringen. Den är även skalbar i flera marknader.

Läs mer »

Mer hälsosamt inneklimat – Ecoclime anställer affärschef

Som följd av pandemin har intresset för Ecoclimes inneklimatlösningar ökat snabbt. Det gäller främst vård- och kontorsfastigheter. Ecoclime gör nu en satsning på affärssegmentet Inomhusklimat, inom vilket bolagets system för ett rent, dragfritt och tyst inneklimat ingår, och anställer Ecoclime Stefan Bolöv som ny affärschef för segmentet. Stefan kommer från Larmia Control, där han bland annat varit ägare och VD.

Läs mer »

Ecoclime justerar affärsplanerna – rekryterar två nya affärschefer

Till följd av säljframgångar och ett ökat intresse för Ecoclimes produkter och tjänster inom affärssegmenten Cirkulära Energisystem, Inomhusklimat och Fastighetsautomation, har Ecoclime beslutat att försäljning och affärsutveckling inom de två första segmenten ska ledas av affärschefer med särskilt fokus på de aktuella marknaderna och försäljningen till fastighetsbranschen och vissa delar av processindustrin.

Läs mer »

Ecoclime presenterar alternativ till individuell mätning (IMD) vid Stora Aktiedagen

Ecoclimes dotterbolag Evertherm presenterar idag kl 13.00, på Stora Aktiedagen i Stockholm, ett energikoncept med garanterad energibesparing som riktar sig till Sveriges fastighetsägare. Byggnader med undermålig energiprestanda kommer från och med den 1 juli 2021 omfattas av krav på individuell mätning (IMD) av varmvattnets och värmens energiförbrukning. Detta krav går att undvika om ägarna genomför åtgärder som leder till sänkt primärenergiförbrukning, med förbättrad energiprestanda till följd.

Läs mer »
Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy