Investerare

INVESTERARE

Vill du veta mer?

Investerare

Ecoclime Groups vision är fastigheter som är helt självförsörjande av energi – zero emission buildings. Genom en unik kombination av världsledande tekniklösningar och tjänster hjälper vi fastighetsägare att minska energianvändningen och öka lönsamheten.  Var med på vår resa mot en bättre framtid. 

Nyckeltal

Q2 2023
FY 2022

57,8 %

Tillväxt nettoomsättning
Q2 2023 jämfört med Q2 2022

90,6 MSEK

Nettoomsättning
(57 MSEK Q2 2022)

12 %

Justerad EBITDA-marginal
(-7 % Q2 2022)

67,2 %

Tillväxt nettoomsättning
2022 jämfört med 2021

241,2 MSEK

Nettoomsättning
(143,9 MSEK 2021)

-0,8 %

EBITDA-marginal

Varför investera?

Investera i en snabbväxande koncern med världsunika lösningar

Ecoclime Groups vision är fastigheter som är helt självförsörjande av energi – zero emission buildings. Var med på vår resa mot en bättre framtid. 

Idealiskt positionerad
Världsledande teknik
Attraktiv hävstång
Bevisad förmåga

Idealiskt positionerad på en snabbväxande marknad

 • Fastighetssektorn står idag för 40 procent av den totala energianvändningen.
 • Globalt sett beräknas den år 2025 vara den största källan till utsläpp av växthusgaser.
 • Det är därmed en av de sektorer som måste bidra för att få till stånd en mer hållbar energianvändning. 
 • Sammantaget beräknas den adresserbara marknaden, såväl bostäder som kommersiella fastigheter, bara i Sverige att uppgå till cirka 10 miljarder årligen
 • Ecoclime har ett unikt helhetserbjudande som skapar värde för såväl fastighetsägare, aktieägare och miljön.

Världsledande cirkulära energilösningar

 • Marknaden efterfrågar en leverantör – en one-stop-shop – för energieffektivisering
 • Ecoclime är i dagsläget ensam om att kunna leverera allt från kvalificerade tjänster till egenutvecklade, patenterade och världsledande tekniklösningar för cirkulär energi
 • Genom ett unikt helhetsåtagande, som inkluderar en garanterad energieffektivisering, kan vi säkerställa en långsiktigt hållbar lösning anpassad efter varje kunds behov. 
 • Idag används våra cirkulära energisystem av ett stort antal fastighetsbolag och bostadsutvecklare.
 • I samarbete med våra kunder kan vi lösa de mest komplicerade behoven och därmed minska deras driftskostnader och höja fastighetsvärdet
ecoclime-cirkular-energi

Attraktiv hävstång i affärsmodellen

 • Ecoclimes affärsmodell bygger på värdeskapande genom hela värdekedjan – från projektering, installation och service, till integration med fastigheters energisystem. 
 • Genom långsiktiga helhetsåtaganden med funktionsgarantier skapas långa kundrelationer med återkommande uppdrag
 • Affärsmodell möjliggör repetetiva intäkter och ett stabilt kassaflöde
 • Betydande potential för högre marginaler vid större försäljningsvolymer 
 • Försäljningstillväxt kan åstadkommas på en fast kostnadsbas

Bevisad förmåga att leverera enligt tillväxtstrategi

 • Ecoclime-koncernen arbetar mot visionen om ”zero emissions buildings
 • En förutsättning för att lyckas är kontinuerliga förvärv av bolag som bidrar med expertis, tekniska lösningar eller etablerad marknadsposition.
 • Förvärvsmodellen är väl genomarbetad och har visat sig framgångsrik i ett flertal affärer de senaste åren.
 • Tillverkning i egen fabrik ger kontroll, högre effektivitet och bättre marginaler
 • Vi har historiskt bevisat vår förmåga att leverera enligt tillväxtstrategin

Nyheter

Nyheter

Icke-regulatoriska
Regulatoriska

Energiresan – Energismartare fastigheter sänker boendekostnader och möjliggör mångmiljoninvesteringar

Ecoclime har i samarbete med bostadsfastighetsägare och bostadsrättsföreningar som kunder utvecklat en etappindelad finansiell- och klimatnyttig energisparmetod – Energiresan (www.energiresan.se). Metoden ger maximala energi- och effektbesparingar i större bostadsfastigheter med åtföljande kostnadsbesparingar och minskade klimatavtryck som leder till högre driftnetto, bättre lånevillkor och mindre risk för regulatoriska påföljder till följd av EU:s ökade energiklassningskrav.

Läs mer »

Patent godkänt för Ecoclimes systemlösning i USA

United States Patent and Trademark Office (USPTO) har beviljat Ecoclimes patent för Evertherm SEW* avseende ”Återvinningssystem och metod för återvinning av termisk energi från spillvatten”. Patentet gäller den amerikanska marknaden och är en del i strategin att säkra fortsatt expansion på flera marknader.

Läs mer »

PRV beviljar viktigt patent för Ecoclime

PRV – det svenska patent och registreringsverket, kungör idag beviljandet av Ecolimes patent för Evertherm SEW avseende ”Återvinningssystem och metod för återvinning av termisk energi från spillvatten”. Patentet gäller den svenska marknaden. Som följd av godkännandet fullföljs nu även ansökan av en vilande Europatentsansökan.

Läs mer »

Ecoclime Group tecknar avtal med Consto och NREP värt 9,75 miljoner

Ecoclime Group har i en ny affär med Consto och NREP avtalat om att leverera systemlösningen Evertherm SEW för utvinning, lagring och återanvändning av värmeenergi i avloppsvatten. Systemet kommer att installeras i det Svanenmärkta bostadsprojektet Slagsta Strand. Projektet innefattar tre kvarter om totalt 599 lägenheter. Med Evertherm SEW garanteras att minst 90 % av energin kommer att återvinnas vilket beräknas ge en energibesparing om 1 020 MWh/år och 60 ton minskade CO2-ekvivalenter per år.

Läs mer »

Ecoclimes fjärde kvartal 2022: Kraftig organisk tillväxt

Vi ser en fortsatt kraftig organisk tillväxt för merparten av våra verksamheter. Ecoclime Group levererade 77 % i omsättningstillväxt, varav 20 % i organisk tillväxt, med ett justerat EBITDA om 5,4 MSEK, ett EBIT-resultat om -8,8 MSEK samt ett resultat före skatt om -1,2 MSEK.

Läs mer »

Prenumerera på våra nyheter:

Bolagsstyrning

Styrelse & ledning

Presentationer

Krister Werner, VD, kommenterar delårsrapporten för kvartal två 2023.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy