Evertherm

EVERTHERM

Världens mest effektiva lösning för återvinning av värme i spillvatten

Ta till vara på outnyttjad energin i spillvattnet med en världsledande lösning från Ecoclime. Patenterad teknik med garanterade och validerade resultat ger ett förbättrat driftnetto, ökat fastighetsvärde och minskad klimatpåverkan. 

Introduktion

En trygg, lönsam och hållbar investering med garanterade resultat.

Ecoclimes Evertherm-system utgör en milstolpe inom energiåtervinning av spillvatten. Med en garanterad återvinningsgrad över 90 % är det en trygg och hållbar investering. Varje del i Ecoclimes system är dessutom utformad för att ge maximal prestanda och driftsäkerhet utan behov av underhåll.

Spela videoklipp

Återvinning av värme i spillvatten med Evertherm på 2 minuter

Upplev världens mest effektiva system.

RAPPORT

”En av de mest kostnadseffektiva energibesparingsåtgärderna”

Studier har visat att Evertherm är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att spara energi, både vid energirenovering i ROT-projekt, och vid nyproduktion. Den höga energibesparingen, den underhållsfria konstruktionen och den långa livslängden av de ingående delarna gör att enbart ett fåtal åtgärder kan nå upp i liknande kostnadseffektivitet.

Ekonomi & miljö

Minskade driftkostnader.
Ökat fastighetsvärde.

Behovet av tillförd energi för uppvärmning minskar i motsvarande grad som den återvunna energin. Minskningen ger ett förbättrat driftnetto samtidigt som kassaflödet förbättras. Det innebär i sin tur en positiv effekt på resultaträkningen, ett ökat fastighetsvärde och ett ökat finansieringsutrymme.

KUNDEXEMPEL:

95 %


återvinning av värmen i spillvattnet

13.1


ton CO2-ekvivalenter per år
i minskade utsläpp

26.6


kWh i minskad energianvändning
per kvm Atemp per år

Räkna själv

Räkna själv på
drift & värdeutveckling

Ange area

0 m2

Hur mycket vatten använder ni?

Lite       Normalt Mycket

Ert elpris?

0 kr/kWh

Ert fjärrvärmepris?

0 kr/kWh

Fler alternativ

År för beräkning

3 år

Elprisutveckling

3%

Fjärrvärmeprisutveckling

3%

Världsledande teknik

Patenterad teknik
Inomhustankar
Utomhustankar

Världsledande teknik.
Utvecklad och validerad i Sverige.

Ecoclimes Evertherm-system kan återvinna minst 90 % av den tillgängliga energin i spillvattnet. Det är möjligt tack vare en unik kombination av ackumulatortankar, energikollektorer baserade på en patenterad polymer värmeväxlare och avancerad styrning. Inget annat system på marknaden erbjuder samma återvinningsgrad. Dessutom är det i princip underhållsfritt.

Lösningen är integrerad med ett automationssystem som garanterar säker drift och maximal energiåtervinning. Driftsäkerheten är alltid i fokus, varför det är möjligt att övervaka pumpar och annan kritisk utrustning i realtid. Information finns om vätskenivåer, temperaturer och drifttider, data som även kan följas upp historiskt. 

 1. Energikollektor Fyra stycken batterier med 8-12 ETX-värmeväxlare utgör grunden i Evertherm-systemet.
 2. Rostfri konstruktion Hela konstruktionen är tillverkad i  100 % rostfria material.
 3. Bottenomrörare / tryckluftsystem Längst ned i kollektortanken för utomhusbruk sitter en bottenomrörare som förhindrar större partiklar från att fastna. I inomhusversionen används ett tryckluftssytem.
 4. ETX-värmeväxlare Kärnan i systemet är den patenterade ETX-värmeväxlaren – tillverkad i ett polymert specialmaterial som tål tuffa miljöer.

Evertherm för installation inomhus.

 • Pumpgrop med tuggerpump i mark (isolerad)
 • Bufferttank i undercentral
 • Buffertmoduler
 • Pumpmodul
 • Kollektortank i undercentral
 • Kollektormoduler
 • Pumpmodul
 • Integrerat styrsystem i undercentral
 • Värmepump i undercentral
 • Avlämning mot ackumulatortank i undercentral
 1. Pumpgrop
  Tuggerpump finfördelar spillvattnet till bufferttank. Säkerställer avloppsfunktion via bräddning.
 2. Bufferttank
  Utjämnar flödesvariationerna.
  Möjliggör optimalt energiutnyttjande.
 3. Kollektortank
  Innehåller energikollektorer för avlämning av energi mot värmepump.
 4. Värmepump och ackumulator­tankar
  Anpassas och optimeras mot fastigheten för bästa energiprestanda.

Evertherm för installation utomhus.

 • Pumpgrop med tuggerpump i mark (isolerad)
 • Bufferttank i mark (isolerad)
 • Kollektortank i mark (isolerad)
 • Integrerat styrsystem i undercentral
 • Värmepump i undercentral
 • Avlämning mot ackumulatortank i undercentral
 1. Pumpgrop
  Tuggerpump finfördelar spillvattnet till bufferttank. Säkerställer avloppsfunktion via bräddning.
 2. Bufferttank
  Utjämnar flödesvariationerna.
  Möjliggör optimalt energiutnyttjande.
 3. Kollektortank
  Innehåller energikollektorer för avlämning av energi mot värmepump.
 4. Värmepump och ackumulator­tankar
  Anpassas och optimeras mot fastigheten för bästa energiprestanda.

Varför välja Evertherm?

Framtidssäkra er fastighet

Priset på energi kommer att öka i framtiden. Genom att återvinna värmeenergin i spillvatten kan behovet av köpt energi och utsläppet av växthusgaser att minska. En vinst för både plånboken och miljön. Det stärker även ert varumärke, minskar försäkringspremier och öppnar upp för grön finansiering från en rad olika finansieringsinstitut. Sammantaget ett ökat värde på fastigheten.

Nå kriterier för subventioner

Återvinning av värme med Evertherm är en av de mest kostnadseffektiva lösningarna för att nå kriterier för bidrag och subventioner. Ecoclime lämnar en långtgående funktionsgaranti och möjlighet att i realtid rapportera energiprestanda till myndigheter.

Möt de högsta miljökraven

Eftersom ett Evertherm-system  har en hög värmefaktor, kan en del av byggnadens energibehov tillgodoses med en relativt låg mängd tillförd energi. Detta gör det lättare för fastighetsägare i nyproduktion och ROT-projekt att möta allt hårdare energikrav. Risken för sanktioner på energideklarationen kan minimeras.

Garanterad återvinning

Vid projektering simuleras hur mycket energi som kan återföras till energisystemet för uppvärmning av varmvatten och värme. Det ligger till grund för utlovad återvinningsgrad. Efter driftsättning går även resultatet att följa i realtid. 

Underhållsfritt

Tekniken är beprövad och verifierad i ett flertal installationer sedan 2014 (se referenser). Anläggningens konstruktion ger ett minimalt behov av underhåll och driften övervakas i realtid för säkerställande av funktion och energiåtervinning. 

Evertherm och solceller

Maximerar nyttan med solceller

En utmaning med solceller är att solen inte alltid skiner som starkast när fastigheten är i störst behov av el. För att kompensera behöver man köpa in el när den är som dyrast, och sälja överskottet billigt. Det är varken bra för driftnettot eller systemet som helhet. 

Ett Evertherm-system kan fungera som ett energilager vilket medför att värmepumpen kan styras smart för att producera värme/varmvatten när man har som störst produktion av solel. På så vis kan man få nästan lika hög nyttjandegrad av solcellerna som med ett batterilager, men till hälften av kostnaden (LCoE). Samtidigt avlastas el-/fjärrvärmenätet. 

Vår process

Unik funktionsgaranti.
Vi kan ta helhetsansvar och minimera er risk.

Ett Evertherm-system kan köpas antingen som en produktleverans, systemleverans eller som en totalentreprenad. Vid en totalentreprenad tar vi ansvar för funktion och lämnar en garanti avseende verkningsgrad. Leverans sker då enligt nedanstående modell.

1

Dimensionering

I samband med att vår kund planerar ett byggprojekt för vi en dialog kring dimensionering av ett Evertherm-system. Kunden förser oss med ett antal grundparametrar varefter vi återkopplar med förslag på en lösning. Vid behov genomför vi en energikartläggning.

2

Projektering

I nästa steg ritar en projektör in Evertherm-systemet i planer/ritningar. Evertherm bistår med expertis som möjliggör rätt beslut kring placering, markarbeten, etc.

3

Installation

Genom egna installationsinsatser och partners erbjuder Evertherm installation av våra systemlösningar. Vi samordnar installationsarbetet med kundens övriga entreprenörer för en effektiv installation som en del i fastighetens helhet. Vi samarbetar med lokala partners och underentreprenörer för effektivitet och lokal närvaro.

4

Drift & underhåll

Evertherms systemlösningar har en hög driftsäkerhet med minimalt underhåll. Evertherm åtar sig årlig översyn och underhåll om serviceavtal tecknas. I övrigt är vi tillgängliga för rådgivning.

Referensuppdrag

Beprövat och verifierat av de största i branschen

Evertherm har bidragit till bättre driftnetto och minskade klimatutsläpp sedan 2014.

Vilhelmina Folkets Hus

Energiåtervinningen från spillvattnet motsvarar drygt 82 MWh per år och ett minskat miljöavtryck motsvarande drygt 7 ton CO₂-utsläpp.

Docenten

Docenten i Uppsala utrustas med flera energieffektiviserande åtgärder - kronan på verket? Värmeåtervinningssystemet Evertherm SEW för cirkulär energi från spillvattnet.

Dubbelkrut

På Västra Erikslid i Skellefteå byggs 161 lägenheter nära natur och centrum. Husen byggs med trästomme och innovativ teknik.

Djäknen

Alla byggnader i området ska Svanen-certifieras, ha låg energiförbrukning - målet är att den ska ligga ca 50 % lägre än Boverkets krav.

Karteschen 4

Flerbostadshuset Karteschen 4 i Stockholm uppgraderar sin energiprestanda med Evertherms återvinning av värmeenergi från spillvatten.
Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy