Nyheter

Regulatorisk
29 september 2023

Rättelse av kallelse till extra bolagsstämma i Ecoclime Group AB

Rättelse av kallelse till extra bolagsstämma i Ecoclime Group AB

Ecoclime Group AB offentliggjorde idag den 29 september 2023 en kallelse till extra bolagsstämma den 18 oktober 2023. Rättelsen avser borttagandet av två punkter i förslaget till dagordning i den tidigare kallelsen, punkten 8 (Förslag till principer för utseende av valberedning) och punkten 9 (Övriga frågor), som på grund av ett administrativt misstag felaktigt fanns med. Korrigerad kallelse återges i sin helhet nedan.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ECOCLIME GROUP AB

Aktieägarna i Ecoclime Group AB, org.nr 556902-1800 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 oktober 2023 kl. 09:00 på Gamla Brogatan 19, 111 20 Stockholm.

Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

  • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 oktober 2023,
  • dels senast den 12 oktober 2023 anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Svärdvägen 19, 182 33 Danderyd, per telefon 0734 177 127, eller per e-mail till bolagsstamma@ecoclime.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.ecoclime.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.
Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast den 10 oktober 2023. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 12 oktober 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande
  8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Till stämmans ordförande föreslås Lennart Olofsson.

Punkt 7 – Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande
Som pressmeddelats den 25 september 2023 har den nuvarande styrelseordföranden Per Aspegren meddelat att han avser att lämna styrelsen av personliga skäl, vilket sker i samband med denna extra bolagsstämma. Denna punkt 7 i dagordningen avser således fyllnadsval av ny styrelseledamot och samtidigt val av ny styrelseordförande. Vid tidpunkten för denna kallelse finns inget förslag i denna del.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 46 227 085 aktier, varav 4 981 235 utgör aktier av serie A motsvarande 49 812 350 röster och 41 245 850 utgör aktier av serie B
motsvarande 41 245 850 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 91 058 200 röster. Per dagen för kallelsen äger Bolaget inga egna aktier.

Övrig information
Fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail eller postadress.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Danderyd i september 2023
Ecoclime Group AB
Styrelsen


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy