Nyheter

Regulatorisk
15 maj 2024

Kommuniké från årsstämma i Ecoclime Group AB

Kommuniké från årsstämma i Ecoclime Group AB

Årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) har hållits den 15:e maj 2024 i Vilhelmina. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING
Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023.

RESULTATDISPOSITION
Stämman beslutade att bolagets vinstmedel, enligt ovan fastställd balansräkning i enlighet med styrelsens förslag skall balanseras i ny räkning.

ANSVARSFRIHET
Ordföranden konstaterade att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2023. Stämman beslutade att bevilja följande nuvarande och tidigare styrelseledamöter och VD ansvarsfrihet:

Magnus Lindell
Tomas Kindstedt
Claes Valentin
Krister Werner, VD

Nuvarande styrelseledamoten Lennart Olofsson beviljades inte ansvarsfrihet eftersom aktieägarna Gaetan Boyer, Peter Hamberg och Pernilla Boyer, som tillsammans representerade ca 95,5 % av de på stämman avgivna rösterna, röstade emot att bevilja ansvarsfrihet.

Tidigare styrelseledamoten och tidigare VD Per Aspegren beviljades inte ansvarsfrihet eftersom aktieägarna JLO Invest AB, Celsium Group i Umeå AB, Gold Line Management & Financials AB, Malin Bodén, Lennart Olofsson samt Johan Rydfjäll som tillsammans representerade ca 95.5 % av de på stämman avgivna rösterna, röstade emot att bevilja ansvarsfrihet:
Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSE OCH REVISOR
Stämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till envar övrig ledamot. Styrelseledamot som ersätts av bolaget eller annat bolag i koncernen på grund av anställning ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Vidare beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

VAL AV STYRELSE OCH REVISOR
Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och beslutade att omvälja styrelseledamöterna Lennart Olofsson, Magnus Lindell, och Tomas Kindstedt, samt att till ny styrelseledamot välja Helena Söderström. Till styrelsens ordförande omvaldes Lennart Olofsson. Till revisor omvaldes för tiden intill nästa årsstämma Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young har meddelat avsikten att Joakim Åström ska vara huvudansvarig revisor.

Aktieägare företrädda av Daniel Daun avstod från att rösta.

BESLUT OM INSTRUKTION FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNINGEN
Stämman beslutade att den instruktion för att utse valberedningen som antogs på årsstämman 2022 ska fortsätta att gälla tills vidare. Instruktionen för att utse valberedningen som antogs på årsstämman 2022 finns publicerad på bolagets webbplats, www.ecoclime.se.

BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Beslutades, sedan det konstaterats att det inte hade förekommit några avvikelser från förfarandet för genomförandet av riktlinjerna eller undantag från tillämpningen av riktlinjerna under 2022, att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2021 ska fortsätta att gälla tillsvidare. Riktlinjerna finns publicerade på bolagets webbplats, www.ecoclime.se.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER SAMT EMISSION AV KONVERTIBLER OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 10 000 000 aktier totalt. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo kommer utspädningen uppgå till cirka 18 procent av antalet aktier i Bolaget (beräknat efter att bemyndigandet har utnyttjats fullt ut).

Bemyndigandet syftar till att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, samt möjliggöra för bolaget att genom utgivande av teckningsoptioner skapa föreutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av Bolaget genom att Bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare. Aktieägare företrädda av Daniel Daun röstade nej till att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR AV BESLUT
Stämman beslutade bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear.

BESLUT OM SÄRSKILD GRANSKNING
Förslag inkom från aktieägare i bolaget företrädda av Daniel Daun om att utse en särskild granskare.
Övriga på stämman företrädda aktieägare röstade nej och det konstaterades att tillräckligt stöd för förslaget saknades.

Kontaktinformation

För mer information
Lennart Olofsson, Styrelseordförande Ecoclime Group
Tfn: 070-537 16 42
Epost: lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy