Cirkulär Energi

Återvinning av värmeenergi från spillvatten

Med vårt cirkulära energisystem Evertherm minskar fastigheters behov av tillförd energi. Allt genom att återvinna värmeenergi från fastighetens spillvatten. En säker metod för att öka fastighetsvärdet som samtidigt bidrar med maximal klimatnytta.
Läs mer på Evertherms hemsida

Unika lösningar skapar unika möjligheter.

Ecoclimes lösning för cirkulär energi baseras på företagets unika fastighetsautomations- och värmeväxlarlösningar med vilka den termiska energin (värme/kyla) används om och om igen. Genom att integrera Ecoclimes system för återvinning, ackumulering, utvinning, distribution och optimerad reglering av den termiska energin kan andelen köpt och förlorad energi minimeras, samtidigt som inomhusklimatet blir bättre.
Image

Integration av flera system maximerar energieffektivisering.

Ecoclimes olika klimat- och energisystem kan integreras med befintliga lösningar för exempelvis geoenergi, fjärrvärme, fjärrkyla eller biopannor. Där Ecoclimes smarta IoT-plattform för fastighetsautomation, Ecoclime Optima används för att övervaka, styra, automatisera och optimera användning och distribution av energi i fastighetens termiska energisystem samt optimering av nyttjandet av elsystemen i fastigheten t ex med avseende på olika energi- och effekttariffer.

Slide En revolutionerande värmeväxlare. Patenterad konstruktion Grunden i Ecoclimes olika inomhusklimat- och energisystem är den patenterade polymera värmeväxlaren (ETX) som möjliggör återvinning av termisk energi i krävande kemiska och slitande miljöer (klor, avloppsvatten, luftpartiklar mm). Ecoclimes energikollektorer som är baserade på ETX-värmeväxlaren, kan åter- och utvinna upp till 95 % av energin från avloppsvatten och processer, 100% av energin från solvärmefångare och upp till 80 % av energin från sjövatten. Samma ETX-värmeväxlare kan därtill distribuera komfortkyla och värme samt återvinna värme när den ingår som nyckelkomponent i Ecoclimes Klimattak. ETX-värmeväxlaren har en unik patenterad konstruktion. Den är tillverkad i ett polymert specialmaterial. Det ger den överlägsna egenskaper när det gäller att effektivt omvandla värme och kyla såväl som klimatpanel i undertak i lokaler och som kollektor i aggressiva och förorenade vätskemiljöer som process- och avloppsvatten. Även vid värmeväxling av sjövärme kan den utvinna värme på en bråkdel av arealen jämfört med traditionella metoder. Som solfångare ger den effektivare värmeutvinning och som kondensenergifångare är den extremt effektiv. Samtidigt kräver den även betydligt mindre volymer köldbärare än andra produkter vilket framförallt minskar kostnaden, miljöpåverkan och tid vid installation. Effektiv värmeväxling Låg vikt Motståndskraftig Kvalitetssäkrad 100% återvinningsbar Den unika konstruktionen ger en stor värmeväxlingsyta med en jämn fördelning av köldbäraren i växlaren och därmed en effektiv termiska energiöverföring mellan olika medier (luft/vatten) Väger endast ca 2 kg vilket gör den enkel att hantera och installera. Det polymera specialmaterialet kan inte korrodera och är extremt motståndskraftigt mot adhesion - vidhäftning av beläggningar. Varje värmeväxlare provtrycks och märks individuellt vid produktion. Panelen tillverkas i ett material som är till 100% återvinningsbart.

Projektering av system för åter- och utvinning av klimat- och komfortenergi.

Projektering innefattande optimering av systemlösningar för termisk energiutvinning med Evertherm Extraction samt geo- och luftbaserade termiska energikällor för återvinning av termisk energi med kostnadseffektivare och klimatsmartare energiproduktion från spillvärme i fastigheter och förorenade processer.
Kontakta oss så hjälper vi dig

Våra senaste referensprojekt

Atrium Ljungberg

HSB

Mer information om Cirkulär Energi

Kontakta oss så berättar vi mer

Ring oss på:
090-77 19 00

Eller skicka ett mail till:
peter.bodin@ecoclime.se