Cirkulär Energi

Återvinning av värmeenergi från spillvatten

Med vårt cirkulära energisystem Evertherm minskar fastigheters behov av tillförd energi. Allt genom att återvinna värmeenergi från fastighetens spillvatten. En säker metod för att öka fastighetsvärdet som samtidigt bidrar med maximal klimatnytta.
Läs mer på Evertherms hemsida

Unika lösningar skapar unika möjligheter.

Ecoclimes lösning för cirkulär energi baseras på företagets unika fastighetsautomations- och värmeväxlarlösningar med vilka den termiska energin (värme/kyla) används om och om igen. Genom att integrera Ecoclimes system för återvinning, ackumulering, utvinning, distribution och optimerad reglering av den termiska energin kan andelen köpt och förlorad energi minimeras, samtidigt som inomhusklimatet blir bättre.
Image

Integration av flera system maximerar energieffektivisering.

Ecoclimes olika klimat- och energisystem kan integreras med befintliga lösningar för exempelvis geoenergi, fjärrvärme, fjärrkyla eller biopannor. Där Ecoclimes smarta IoT-plattform för fastighetsautomation, Ecoclime Optima används för att övervaka, styra, automatisera och optimera användning och distribution av energi i fastighetens termiska energisystem samt optimering av nyttjandet av elsystemen i fastigheten t ex med avseende på olika energi- och effekttariffer.

Projektering av system för åter- och utvinning av klimat- och komfortenergi.

Projektering innefattande optimering av systemlösningar för termisk energiutvinning med Evertherm Extraction samt geo- och luftbaserade termiska energikällor för återvinning av termisk energi med kostnadseffektivare och klimatsmartare energiproduktion från spillvärme i fastigheter och förorenade processer.
Kontakta oss så hjälper vi dig

Våra senaste referensprojekt

Atrium Ljungberg

HSB

Mer information om Cirkulär Energi

Kontakta oss så berättar vi mer

Ring oss på:
090-77 19 00

Eller skicka ett mail till:
peter.bodin@ecoclime.se