Evertherm

FAQ

Frågor och svar kring återvinning av spillvatten med Ecoclimes systemlösning Evertherm.

Ekonomi

Ekonomi

Hur kan Ecoclimes systemlösning Evertherm öka direktavkastningen för fastigheter?
Eftersom en installation av Evertherms systemlösning minskar behovet av tillförd energi, t ex fjärrvärme, ökar fastighetens driftnetto. I normalfallet ger det ett ökat fastighetsvärde som motsvarar 80-120 % av investeringen. Därtill får fastighetsägaren ett kassaflöde som finansierar låneräntorna med ett ränteöverskott.

Hur många lägenheter krävs det för att en Everthermanläggning ska vara lönsam?
Det beror främst på energiinnehållet i spillvattnet, ju större vattenflöden, desto bättre.
För flerbostadshus ser vi att det bör vara ca 10 m₃/dygn, vilket förenklat kan översättas till ca 30-40 lägenheter av normalstorlek. En viktig faktor som påverkar gränsen neråt är de av Riksdagen beslutade klimatkraven och klimatbidragen till fastighetsägare som bygger klimatsmart inom ramen för Boverkets byggregler (BBR) och hyresnivåer. Det kan vara lönsamt att installera Evertherm även där antalet lägenheter är så lågt som 10 stycken.

Hur mycket kan jag som fastighetsägare spara om jag installerar Evertherm?
Evertherm minskar framförallt behovet av köpt energi (kilowattimmar – kWh). Evertherm minskar även effekttopparna (kW) genom att ackumulering sker både på kalla och varma sidan av värmepumpen. Det ger stor klimatmässig och ekonomisk nytta i form av lägre kostnader för uppvärmning och varmvatten men även lägre effektbehov som idag kan vara en lika hög kostnad för fastighetsägaren som energikostnaden.

Hur stora vattenflöden behövs för att det ska vara värt att räkna på det?
Schablonmässigt räknar vi med att det krävs vattenflöden om ca 10 m₃/dygn för att installationen ska vara lönsam. Räkna gärna själv och kontakta oss för förfinade kalkyler.

Kan jag få investeringsstöd eller ansöka om gröna lån?
Ja, om fastigheten uppfyller energiprestanda enligt BBR. Eftersom dessa investeringsstöd ändras till följd av politiska beslut, ingår de inte i Evertherms kalkylator på hemsidan. Evertherm har stor påverkan på fastighetens behov av köpt energi eftersom energi motsvarande varmvattenförbrukningen (normalt 23 kWh/m² och år) kan avlämnas.

Vad ingår i serviceavtal inkl funktionsgaranti?
Vid tecknat serviceavtal ingår kontinuerlig drift- och övervakning av systemet under serviceperioden.

Vilka alternativ finns för en fastighetsägare som behöver uppnå BBRs klimatkrav?
Återvinning av värmeenergi i frånluften är den mest kostnadseffektiva klimat- och energieffektiviseringsåtgärden alla kategorier. Därefter kommer Evertherm SEW, räknat i investeringskostnad per kvadratmeter. Alternativen med tjockare isolering av väggar, bättre isolerglas i fönster, solceller, m fl är dyrare per kvadratmeter samtidigt som de påverkar boyta, ljusinsläpp, etc.

Installation/drift/underhåll

Installation/drift/underhåll

Hur kopplas Evertherm in i fastighetens energisystem?
Evertherm-systemet har olika driftfall och cykler som upprepas 3-5 gånger per dygn: (1) Energiåtervinning – med hjälp av värmepump sänks temperaturen på spillvatten från 25 ner till 6-7 °C (anpassas efter lokala bestämmelser)
(2) Töm och ladda – kallt spillvatten pumpas ut i avloppet och ersätts med ny energi från lagrad bufferttank

Hur mycket underhåll kräver en Evertherm-installation?
Normalt är en Evertherm-installation underhållsfri. Systemet är byggt för att kunna hantera vissa föremål som egentligen inte hör hemma i avloppsvattnet, men om hyresgästerna spolar ned stora föremål i toaletten, t ex frottéhanddukar, verktyg etc, kan det orsaka stopp som behöver åtgärdas.

Hur ofta behöver man rengöra systemet?
Everthem är underhållsfritt och allt övervakas via det integrerade styr- och övervakningssystemet. Det finns servicepunkter som att byta olja i pumpar, men de är kontinuerlig övervakade och ger serviceindikation när det är dags. Drifttiden per dygn på dessa pumpar är väldigt kort, vilket innebär att de har en lång livslängd.

Hur stor plats tar en Evertherm-anläggning?
Det beror på hur stora spillvattenflöden fastigheten har. För flerbostadshus ser vi att volymen i tankar är ca 25-40 % av spillvattenflödet per dygn. I undercentral behövs normalt plats för värmepump samt sling/-ackumulatortankar. Vid dimensionering för en specifik fastighet diskuterar vi placering och storlek i detalj.

Sätter inte avloppsvärmeväxlare igen?
ETX-kollektorn behöver normalt ingen rengöring, varken fekalier eller fett fäster på den polymera ytan. Tankarna töms med rejäla pumpar som säkerställer att vi får med oss allt ut. Det finns även cirkulationssystem för att förhindra sedimentering.

Vad är den förväntade livslängden på systemet?
I systemet används i huvudsak standardkomponenter av välkända fabrikat. Evertherms kollektor har förväntad teknisk livslängd på 40-50 år.

Miljö/klimat/hållbarhet

Miljö/klimat/hållbarhet

Är det några speciella miljökrav som måste uppfyllas för att installera en Everthermlösning?
Det kan finnas lokala regelverk, kontakta oss så reder vi ut vad som gäller för din fastighet.

Finns det några regler för vilken vattentemperatur man får släppa ut i avloppssystemet?
Grundregeln är att sänka ner till samma årsmedeltemperatur som inkommande stadsvatten. Det kan finnas lokala regelverk.

Hur många mil kan jag köra en fossilfri elbil med den energi som jag återvinner med Evertherm?
Den energi som Evertherm SEW kan återvinna ur spillvattnet från en fastighet om 5000 m² motsvarar energimängden som krävs för att köra en Tesla cirka 700 000 km per år (som kan komma mer än 5 km per kWh), dvs 17,5 varv runt jorden.

Hur mycket CO₂-ekvivalenter sparar en Evertherm-anläggning?
En Evertherm SEW-anläggning som drivs av fossilfri el kan i en nyproducerad fastighet om 5000 m² minska klimatavtrycket med 14 ton CO₂-ekvivalenter per år jämfört med fjärrvärme. Det motsvarar energin som frigörs vid förbränning av cirka 60 m³ skogsråvara per år, dvs utsläppen från två fullastade flistransporter per år. Om fastigheten istället värms med naturgas kan ett Evertherm-system minska utsläppen med hela 31 ton CO₂-ekvivalenter.

Energi

Energi

Hur många gånger kan energin recirkuleras med Evertherm?
Då Evertherm i normalfallet dimensioneras för 90 % i värmeåtervinning recirkuleras den köpta energin för uppvärmning av varmvatten t ex från fjärrvärme, bergvärme eller elpatroner 10 gånger. Vid 95 % återvinning är recirkulationen så hög som 20 ggr.

Hur mycket energi kan återvinnas med Evertherm?
Evertherm kan återföra 90-95 % av värmeenergin i spillvattnet till fastigheten, för uppvärmning av tappvarmvatten. Om det finns avsättning för energi till andra behov, som uppvärmning av bostäder och lokaler, effektutjämning, värmeackumulering eller återladdning av bergvärmehål, kan Evertherm återvinna mer än 100 % av det som åtgår för att värma tappvarmvattnet genom att man även har tagit tillvara på energi från hushållsmaskiner, matlagning, termisk energi för uppvärmning av toalettvatten, etc.

Hur mycket värmeenergi rinner ut från ett avloppssystem i en fastighet?
I en exempelfastighet med en boyta om 5000 kvm med 18 m3/dygn går det att återföra ca 130 MWh/år.

Kan en Evertherm-anläggning integreras med solceller?
Ja, vi kan styra att egenproducerad el används till kompressorel i värmepumpen.

Kan Evertherm återladda nerkylda bergvärmehål?
Ja, det är en del av de systemlösningar som ingår som en naturlig del av Evertherms koncept.

Kan Evertherm integreras med övriga energisystem i en fastighet?
Ja. Prata gärna med våra experter kring just era behov.

Kan Evertherm kombineras med bergvärme?
Ja, det är en del av de systemlösningar som ingår som en naturlig del av Evertherms koncept.

Kan Evertherm kombineras med FTX värmeåtervinning?
Ja, det är en del av de systemlösningar som ingår som en naturlig del av Evertherms koncept.

Kan Evertherm kombineras med luftvärmepumpar?
Ja, det är en del av de systemlösningar som ingår som en naturlig del av Evertherms koncept.

Kan Evertherm kombineras med solfångare?
Ja, med fördel, eftersom vi kan använda Evertherms systemlösning som ett batteri för att spara energin från solfångarna.

Kan Evertherm minska effekttoppar i fastigheter?
Ja, men det krävs större ackumulatorvolymer än normalt för att kunna göra det.

Kan Evertherm nyttja och återanvända energi från komfortkyla?
Ja, det är en del av de systemlösningar som ingår som en naturlig del av Evertherms koncept. Energi från spillvatten innehåller högre exergi än det man hämtar ur mark/berg och ökar därför systemets årsverkningsgrad.

Vad är medeltemperaturen på spillvattnet ut från fastigheten?
I flerbostadshus ser vi att temperaturen varierar över dygnet från 20 °C på natten och momentant upp över 30 °C. Medeltemperatur för dygnet är normalt mellan 24-26 °C.

Vad är skillnaden mellan energi och effekt?
Effekt är den momentana förbrukningen, energi är summan över tid av den momentana förbrukningen. Effekt mäts i kW, energi mäts i kWh. En glödlampa med effekten 100 W (=0,1 kW) som lyser konstant under ett dygn har energiförbrukning om 0,1 x 24 = 2,4 kWh.

Vilket COP har en Evertherm-anläggning?
Det beror på hur fastigheten ser ut och vilka temperaturer det är på kalla respektive varma sidan av värmepannan. För flerbostadshus ser vi att det momentant kan vara uppe i 7. Normalt COP ligger mellan 4-6,5.

Vilket SCOP har en Evertherm-anläggning?
Det beror på hur fastigheten ser ut och vilka temperaturer det är på kalla respektive varma sidan av värmepannan. För flerbostadshus ser vi att årsverkningsverkningsgraden för systemet säsongsvis varierar mellan 4 och 5.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy