Nordic Energy Audits analys visar att Ecoclime-system kan skapa värdeökning om 60 miljarder i flerbostadshus

Albin SundbergIR, News

Konsultföretaget Nordic Energy Audit, NEA, specialiserade på bland annat energisystem och energiinfrastruktur, visar i en färsk rapport att svenska fastighetsägare till flerbostadshus kan minska behovet av köpt energi med mer än 3,7 TWh genom återvinning av värmeenergi från spillvatten. Det ger ett ökat driftnetto som potentiellt kan ge en värdeökning om 60 miljarder i det samlade fastighetsbeståndet i Sverige. 

Rapporten är framtagen som en del av Ecoclime Groups pågående marknadsetablering för Evertherm SEW, ett cirkulärt energisystem för mer än 90 % energiåtervinning från spillvatten i bostadsfastigheter. Uppdraget bestod i att göra en potentialstudie där man analyserat nivån på de energibesparingar som kan uppnås med Evertherms systemlösning SEW på den svenska marknaden samt de ekonomiska och klimatmässiga följderna av dessa. Enligt potentialstudien kan systemet på nationell nivå uppnå följande:

  • Minskning av mängden köpt energi med 3,7 TWh/år
  • Energieffektiviseringar motsvarande 3 miljarder kr/år
  • Ökat fastighetsvärde med 60 miljarder kr
  • Minskade utsläpp motsvarande 275 844 ton CO2evk/år 

En sammanfattning till rapporten finns här.

För ytterligare information, vänligen kontakta Ecoclimes VD Lennart Olofsson, lennart.olofsson@ecoclime.se, 0705-37 16 42.