Viktigt juridiskt genombrott för Ecoclimes dotterbolag Evertherm

Petra KyllermanIR, News

Kommunförbundets jurister ger nationellt klartecken till fastighetsägare som planerar att installera Evertherm SEW för återvinning av värmeenergi från spillvatten. Det betyder att kommunala VA-bolag inte längre kan förhindra fastighetsägare från att återvinna värmeenergi i spillvatten. 

Sent på kvällen den 22 juni kontaktades Ecoclimes dotterbolag Evertherm av representanter för ett bygg- och fastighetsägarnätverk i Umeå som meddelade att Kommunförbundets jurister via det kommunägda VA-och miljöbolaget VAKIN nu ger klartecken till fastighetsägare som planerar att installera Evertherms systemlösning för  spillvattenvärmeåtervinning. 

Fastställandet gäller i hela Sverige och bedömningen är att VA-bolagen saknar laglig grund att hindra fastighetsägare att återanvända den energi man köpt in till fastigheten. Det betyder att ett stort hinder är undanröjt för fastighetsägare och byggbolag som strävar efter att uppnå bästa möjliga energistandard i såväl nyproducerade fastigheter som ROT-projekt. Avgörandet betyder att fastighetsägare inte längre kan åläggas högre VA-kostnader eller andra hinder vid energiåtervinning från avloppsvatten.

Det aktuella beskedet är resultatet av en 4 år lång bearbetningsprocess där bland andra en arbetsgrupp inom bygg- och fastighetsnätverket i Umeå drivit den aktuella hållbarhetsfrågan i samband med exploateringen av ett nytt bostadsområde med 3 500 lägenheter och andra bostadsprojekt i Umeåregionen. Beslutet från Kommunförbundets jurister grundas dels på svensk lagstiftning och även på rådande EU-lagstiftning. 

Lennart Olofsson, vd Ecoclime: ”Vi är glada över beskedet, det är orimligt att kommunala aktörer ska sätta käppar i hjulet för energi- och kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till att Sverige ska klara de nationella och globala klimatmålen.” 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lennart Olofsson, VD, lennart.olofsson@ecoclime.se, 0705-37 16 42.