KUND: Vilhelmina Folkets Hus

Stort energiprojekt i Vilhelmina Folkets Hus

Projekttyp: Energieffektivisering

Slutfört: Februari 2020

Image

 

Ecoclimes samtliga tekniska fastighetslösningar – under ett och samma tak. Vilhelmina Folkets Hus har under 2017–2020 deltagit i energiprojekten Ecofast och Everterm-Geo, med målet att byggnaden skulle minska sina behov av externt tillförd energi och uppnå en bättre inomhuskomfort.

Projekten delfinansierades bland annat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och hade som mål att utveckla och validera innovativ teknik för energieffektivisering.

Effektivisering som stoppar energiläckage

Förutsättningarna inför projektet var att fastigheten läckte mycket energi, fastighetsägaren hade inte kontroll över flödena, med skyhöga energiräkningar till följd.

“Generellt kan man säga att kommunala fastigheter uppförda mellan 1950-90-talet har problem med energiläckage”, säger Anders Mikaelsson, teknisk projektledare på Ecoclime.

Huvudfokus för de två projekten var att minska mängden externt tillförd energi, ge bättre koll på ekonomin, förbättra komforten i lokalerna och, inte minst, minska klimatpåverkan. De här projekten har visat att det går att energieffektivisera – även gamla fastigheter.

Validerar resultaten av energieffektivisering

Genom projekten har Ecoclime fått möjligheten att installera alla sina systemlösningar för cirkulär energiinomhusklimat samt fastighetsautomation för att testa och validera hur de samverkar i en stor fastighet för bästa möjliga energieffektivisering. Projektet har även inneburit nya innovationer och utveckling av de befintliga systemen.

En komplex fastigheten med automatiserad energioptimering

Vilhelmina Folkets Hus rymmer bl a badhus, bibliotek, bowlinghall och kontor för 40 anställda. Den typen av komplex fastighet har mycket överskottsenergi som lätt läcker ut. Det kan röra sig om 25-30 % av en normal fastighets energiförbrukning som annars spolas ut i avloppet. Med Ecoclimes teknologier återförs den energin till fastighetens värmesystem.

För att göra Vilhelmina Folkets Hus mindre beroende av externt tillförd energi har Evertherms system för återvinning av energi ur spillvatten installerats, man har borrat bergvärmehål, installerat energi- och solfångare samt komforttak och komfortkyla för att flytta energier i fastigheten.

Total kontroll över energiflöden

Fastighetsautomation används för att kontrollera och styra bl a luft- och energiflöden i byggnaden genom att samla in data i realtid från ett antal mätpunkter i fastigheten. Styrsystemet i Vilhelmina Folkets Hus kopplas även till externa datakällor, till exempel väderprognoser och bokningssystem. Dessa nya styrsystem har gjort att temperaturen anpassas, bl a kan värmen höjas med två grader i badhuset under vintertid utan att det påverkar den totala energianvändningen i fastigheten.

Anpassningsbar innemiljö för bättre komfort

Ecoclimes system för inomhuskomfort ger en behaglig, dragfri miljö i hela lokalen och är helt ljudlöst. Dessutom innehåller det inga rörliga delar och bygghöjden överstiger aldrig 140 mm.

”Numera så känns luften mycket lättare att andas och det är en jämnare temperatur”, säger Jenny Lidqvist, chef på Vilhelmina Folkets Hus.

Lokalernas inomhussystem kompletteras också med en personräknare som anpassar ventilationskapaciteten efter antalet registrerade besökare, via deras mobiltelefoner, och sparar därigenom mycket energi.

Värme från badhusets spillvatten återanvänds

Med en gemensam utgående avloppsstam tar Evertherm-systemet vara på allt spillvatten och återvinner totalt upp mot 95 % av energin som finns i spillvattnet. Den största mängden kommer från fastighetens badhus där Evertherm SEW återvinner i snitt 226 kWh värmeenergi per dygn.

Återvinningen motsvarar på årsbasis drygt 82 MWh och ett minskat miljöavtryck motsvarande drygt 7 ton CO2-ekvivalenter i utsläpp. Analyser gjorda av Nordic Energy Audit visar att Sveriges fastigheter skulle kunna minska sina utsläpp med närmare 300 000 ton CO2-ekvivalenter årligen om man installerade Evertherm SEW.