KUND: HSB

Ecoclime komfortkyla i HSB:s kundcenter

Projekttyp: Inomhusklimat, komfortkyla

Slutfört: 2017

Image

Ecoclime levererar komfortkyla till HSB som renoverar sitt kundcenter och kontor i Umeå.