Evertherm-Geo


Projektnamn: Evertherm-Geo
Program: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)
Projektansvarig: Evertech Energy Systems AB
Samverkanspart: SDC Automation AB
Projektmål: utveckling och demonstration av Evertechs digitaliserade systemlösningar för energieffektivisering och energiåtervinning.
Projektkostnad: 9,5 MSEK
Medfinansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden: 4,7 MSEK
Projektstartdatum: 2018-01-01
Projektslutdatum: 2020-12-31


 

I projektet ”Evertherm-GEO” kommer Evertech Energy Systems AB i samarbete med SDC Automation optimera, demonstrera och validera en ny teknik för energiladdning av bergvärmeborrhål, baserade på Evertechs energikollektorteknologi och SDC Automations digitaliserade plattforms- och styrsystemlösning.

Med en total svensk produktion av över 12 terawattimmar är geoenergi idag Sveriges tredje största förnyelsebara energikälla. Den vanligaste formen av geoenergi i Sverige är bergvärme. På grund av åldrande borrhål och mer effektiva värmepumpar är utarmning av borrhål ett växande problem. Projektet ska demonstrera, optimera och validera en teknologi som gör det möjligt att återladda bergvärmehål med hjälp av luft- och solvärme. Projektet kommer att utföras i anslutning till det pågående ERUF-projektet Ecofast. Parallellt som systemlösningen testas och valideras kommer projektet genomföra en informationsspridningsinsats för att öka marknadens och användares kunskap om den nya lösningen. Informationsspridningsinsatsen kommer inkludera en energikonferens i anslutning till projektorten. Demonstrationen och konferensen kommer båda bidra till att etablera en långsiktig energitestbäddsverksamhet i Övre Norrland och kommer skapa nationellt och internationellt intresse för Övre Norrland som en nordlig testbädd för utveckling och anpassning av framtidens energilösningar för kallt klimat. Projektresultatet kommer ligga till grund för kommersialiseringen av den nya systemlösningen på den globala marknaden.

Mot denna bakgrund kommer projektet testa, optimera och validera en systemlösning för energiladdning av bergvärmeborrhål. Systemlösningen kommer demonstreras i anslutning till det pågående ERUF-projektet Ecofast och kommer komplettera Ecofast genom att tillföra en geoenergikomponent.

Projektet kommer att utvärdera den nya teknologin, dels som en fristående teknologi för att effektivisera utvinnandet av förnyelsebar energi, dels som en integrerad del av komplexa systemlösningar som syftar till energieffektivisering av fastigheter för att minska behovet av köpt energi och minska fastigheternas klimatpåverkan. Demonstrationen har tre huvudsyften: att möjliggöra en optimering av teknologin, att genomföra en transparent extern validering av teknologin och att genomföra informationsspridning för att underlätta replikering inom energisektorn.

Projektet kommer att:

  • Demonstrera den nya teknologins energipotential för fastighetsägare och projekterare
  • Optimera tekniklösningen
  • Genomföra en transparent validering av den nya metoden
  • Utveckla kunskapen kring installation, integration och drift av den nya teknologin
  • Skapa ett nationellt och internationellt intresse för systemlösningen genom en riktad informationsspridning
  • Etablera ett referensobjekt för forskare, projektörer, fastighetsägare och byggherrar

Demonstrationen kommer resultera i en reduktion av referensobjektets användning av köpt energi och förväntas bidra till etablerandet av en nordlig svensk testbädd för utveckling och anpassning av förnyelsebar teknologi i kallt klimat. På sikt är ambitionen att projektet ska resultera i en tekniklösning som kommer kunna påverka hela regionens användning av förnyelsebar energi och reducera regionens användning av köpt energi.

Read the English version