ECOFAST – energieffektivisering i fastigheter


Projektnamn: ECOFAST – energieffektivisering i fastigheter
Program: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)
Projektansvarig: Evertech Energy Systems AB
Samverkanspart: SDC Automation AB, Compia Storuman Industrier AB
Projektmål: utveckling och demonstration av Evertechs digitaliserade systemlösningar för energieffektivisering och energiåtervinning.
Projektkostnad: 15,9 MSEK
Medfinansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden: 7,9 MSEK
Projektstartdatum: 2017-01-02
Projektslutdatum: 2020-04-30


I projektet ”Ecofast” kommer Evertech Energy Systems AB i samarbete med SDC Automation AB och Compia Storuman Industrier AB utveckla och demonstrera innovativ teknik för energieffektivisering energiåtervinning och energilagring, baserad på samverkansparternas unika digitaliserade systemlösning.

Globalt utgör undertecknandet av FN:s klimatavtal i Paris 2015 en vändpunkt i klimatavtalet. För första gången kunde en majoritet av världens ledare enas om ett avtal för att minska växthusgasutsläpp för att begränsa konsekvenserna av klimatförändringen. Ur EU-perspektiv utgör dock undertecknandet bara ett led i en långvarig policyprocess som strävar efter att motverka global uppvärmning. Med bakgrund av det övergripande klimatmålet, att hindra den globala uppvärmningen att öka mer än två grader jämfört med den förindustriella perioden, kommer de globala utsläppen av växthusgaser behöva minska till 50% av 1990 års nivåer fram till 2050. Reduktionen av CO2-utsläppen är därför ett centralt tema både genom EU:s miljödirektiv och nationella miljömål. Sverige tillhör de EU-länder som tilldelats de största utsläppsreduktionskraven, -40% fram till 2020. En av de centrala mekanismerna för att uppnå reduktionen är genomgående energieffektiviseringar, där energirenoveringar av offentliga byggnader särskilt identifierats som ett prioriterat område. För svensk del innebär det bl.a. att energirenovera minimum 3% av det statliga byggnadsbeståndet årligen.

Mot denna bakgrund kommer projektet utveckla, projektvalidera och demonstrera en ny och unik miljöinnovation för energieffektivisering av äldre fastigheter med upp till 70%.

Projektet förväntas leverera ett resultat som avsevärt kommer bidra till EU:s målsättning att ställa om till en koldioxidsnål ekonomi.

  • Projektet kommer visa att det är möjligt att uppnå upp till 70% energieffektivisering i äldre fastigheter med hjälp av den nya teknologin.
  • Projektet kommer skapa medvetenhet om den nya tekniken bland såväl branschfolk, beslutsfattare och allmänheten.
  • Projektet kommer att lägga grunden för en testbädd för ny energiteknik i Vilhelmina.

EcoFast-projektet har sitt säte i Vilhelmina och Storuman – två orter med relativt hög arbetslöshet som sedan mer än 25 år på grund av nedläggningar av såväl offentlig verksamhet som industrier och de långa avstånden till FoU-centra i Östersund, Umeå och Luleå, efterhand glidit allt längre ifrån den allt viktigare globala forsknings- utvecklings- och utbildningsmarknaden. Projektet kommer på så sätt bidra till en revitalisering av Norrlands inland och ett återetablerande av FoU utanför kuststäderna.

Read the English version