Nyheter

17 augusti 2023

VD-kommentar kvartal två: Fortsatt stark tillväxt med lönsamhet och kassaflöde i fokus

VD-kommentar kvartal två: Fortsatt stark tillväxt med lönsamhet och kassaflöde i fokus

Det känns spännande att skriva mitt första VD-ord efter att jag anslöt till teamet i maj. Jag har under min tid i koncernen imponerats över såväl system, lösningar som tjänster och inte minst teamet av kompetenta och engagerade kollegor. Vi är mitt i en etableringsresa där fokus framåt kommer att vara på kassaflödet, men också fortsatt tillväxt och utveckling.

Ett starkt andra kvartal
Vi levererar en stark tillväxt under årets andra kvartal. Den organiska tillväxten landar på 65 % för koncernen som helhet och starka 126 % för affärsområdet Cirkulär Energi. Nettoomsättningen ökade med 58 % till närmare 91 MSEK att jämföra med 57,4 MSEK för samma period förra året. Det är enormt starka siffror under rådande konjunkturläge. Samtidigt bevisar det gruppens förmåga till stark tillväxt genom rätt positionering av system och tjänster, som hjälper fastighetsägare att nå ett bättre driftnetto samtidigt som når de allt hårdare regulatoriska kraven inom EU – något som skapar förutsättningar för grön finansiering med förbättrade villkor.

Även halvåret visar stark tillväxt – trots utmanande omvärld
Summerar vi första halvåret så ökar nettoomsättningen med 48 % från 111,9 MSEK förra året till 165,8 MSEK i år – detta trots fortsatt stora utmaningarna i marknaden. Den organiska tillväxten uppgår till 52 %. Ökad orderingång inom affärsområdet Cirkulär Energi ger det en organisk tillväxt om 148 %. Även affärsområdena Smarta Fastigheter och Inomhusklimat växer under perioden.

Fokus på lönsam tillväxt och kassaflöde har gett resultat
Under senare delen av hösten 2022 skärpte vi fokus på lönsamhet och kassaflöde. Ett antal beslut fattades och aktiviteter genomfördes direkt som vi idag kan summera gav önskad effekt på både lönsamhet och kassaflöde, vilka förbättrats kraftigt under perioden jämfört med föregående år. Samtliga affärsområden uppvisar förbättrade marginaler. Även på denna punkt utmärker sig affärsområde Cirkulär Energi, vilket går från en negativ marginal föregående år till en positiv marginal om hela 17 %. Justerat EBITDA för gruppen ökade till 11,3 MSEK jämfört med -4,3 MSEK föregående år.

Kvartalets resultat, rensat från försäljningen av H-gruppen, landar mycket nära noll (-0,2 MSEK). Det är att jämföra med -13,4 MSEK föregående år.

Att det operativa kassaflödet under Q2 är sämre än samma period år 2022 är förorsakat av den snabba organiska tillväxten som krävt finansiering av ett större varulager och mer kundfordringar, samt av engångskostnaden om cirka 3 MSEK vid avvecklingen av H-gruppen.

Vi kommer fortsätta på den inslagna vägen och vårt mål är positivt kassaflöde samtidigt som vi fortsätter växa med lönsamhet.

Det gäller att vara smart i energieffektiviseringen
Idag brottas de flesta fastighetsägare med det utmanande marknadsläget. Högre energikostnader, regulatoriska krav och högre räntor ökar behovet av strukturerade och smarta investeringar för att långsiktigt säkra fastigheternas värde. Ecoclimes Evertherm-system, som återvinner och recirkulerar tillförd värmeenergi från spillvattnet i fastigheten, ger en säkerställd och garanterad återvinning och därmed kraftig energieffektivisering, vilket i sin tur ger ett bättre driftnetto. Tredjepartsanalyser har visat att en investering i Evertherm systemet i normalfallet ger fastighetsägare mest energieffektivisering per investerad krona i jämförelse med andra alternativ. Här finns inget motsatsförhållande, men att som fastighetsägare börja investera i energiomställningen och -effektiviseringen genom kloka beslut i rätt ordning kan ge stora positiva finansiella värden. Bland annat bättre finansiering samtidigt som energikostnaderna minskar. Den här insikten har därför ökat intresset kraftigt för Evertherm framför allt från ROT-projekt i Allmännyttan och Bostadsrättsföreningar, men även från övriga fastighetsägare med starkt intresse för att göra ”energirika” klimatsmarta val för framtiden.

Evertherm växer i takt med fler bevis på systemets förmåga
Antalet installationer av Evertherm system har ökat under våren och sommaren med 100 %.
Den ökande mängden installationer som levererar mer än 90 % återvinning av energin i spillvattnet är ett viktigt kvitto som gör oss ännu tryggare om systemets förmåga. Vi har fortsatt investera i anpassning av systemet under perioden.
H-gruppen som förvärvades under år 2020 med bland annat uppgiften att stödja produktanpassningen samt påskynda etableringen av detsamma inom fastighetsmarknaden i Stockholms-regionen har slutfört den delen, varför de avyttrats under perioden. De får nu förutsättningar, med en ny ägarstruktur, att utvecklas vidare som partner vid Evertherm-installationer. Parallellt har vi etablerat samarbeten med flera aktörer både inom och utanför Stockholmsregionen – ett viktigt arbete för att öka förmågan att växa Everthermaffären vidare.

Vi ser inte bara ökat intresse för Evertherm i Sverige, utan även i Tyskland där dialogen med ett antal fastighetsägare fördjupats. Under perioden har vi även fortsatt investera i förmågan att växa och skala upp verksamheten framåt.

Investeringar för tillväxt under hösten
Att ta kontroll över fastighetens energianvändning och göra den till en smart resurs blir allt viktigare för fastighetsägare. Vi ser genom affärsområdet Smarta fastigheter en fortsatt stark efterfrågan. Vår bedömning är att efterfrågan kommer att kvarstå och har därför under perioden fortsatt investera i affärsområdet. Vi är i flera intressanta affärsdiskussioner inom området och kommer under hösten något försenat att släppa vår molnbaserade tjänsteplattform Ecocloud. Plattformen kommer att ge fastighetsägare, oavsett vilka maskiner och system de har idag, tillgång till en rad smarta tjänster som exempelvis väderprognos- och energiprisstyrning.

Mål och fokus
Alla prognoser pekar fortsatt mot en tuff period framåt för Sverige med ihållighet i inflationen, svag krona och fortsatt hög ränta. Sammantaget en utmanande situation för de flesta fastighetsbolag. Fastighetsbranschen är trots den utmanande situationen inne i en omställning och förändring där nya tekniker, lösningar och tjänster behövs för att minska klimatavtrycket genom effektivare och smartare användning av energi. Vår koncerns förmågor, systemlösningar och tjänster hjälper fastighetsägarna på resan framåt. Vi ser det i alla våra dialoger över samtliga affärsområden.
För att kunna möta utvecklingen och behoven framåt måste vi fortsätta vässa våra styrkor ytterligare. En lönsam verksamhet med positivt kassaflöde är förutsättningen för en långsiktig och trovärdig tillväxt. Vi kommer fortsätta arbetet med dessa frågor i fokus när vi växer. Det känns oerhört inspirerande att tillsammans med det starka teamet fortsätt den inslagna vägen mot en effektivare, grönare och ljusare framtid.

/ Krister Werner, VD

Se en intervju med Krister där han kommenterar delårsrapporten för kvartal två här:

VD Krister Werner kommenterar kvartal två 2023 (intervju)


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy