Nyheter

Regulatorisk
29 januari 2019

Korrigering av pressmeddelande om utfall om 0,3 MSEK mer tecknat i Ecoclimes företrädesemission

Korrigering av pressmeddelande om utfall om 0,3 MSEK mer tecknat i Ecoclimes företrädesemission

Styrelsen för Ecoclime Group AB (publ) (“Ecoclime” eller “Bolaget”) lämnar korrigerade uppgifter om utfallet i den företrädesemission för Bolagets befintliga aktieägare som Bolaget offentliggjorde den 19 december 2018. Korrigeringen avser ökning av antalet aktier, ökning av aktiekapitalet med anledning av företrädesemissionen samt därigenom tillfört kapital till Bolaget.

I tidigare offentliggjort pressmeddelande avseende utfall av företrädesemission för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av Bolagets styrelse den 12 november 2018 (med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 24 maj 2018) angavs att totalt 7 528 936 B-aktier tecknats och att aktiekapitalet ökas med totalt 752 894 kronor och att Bolaget därigenom tillförts ca 51,2 MSEK före emissionskostnader.

Korrekt utfall är att 7 573 936 B-aktier tecknats, varav 4 582 409 B-aktier (motsvarande 60,5 procent av totalt tecknat belopp), har tecknats med stöd av företrädesrätt och 2 991 527 B-aktier (motsvarande 39,5 procent av totalt tecknat belopp) har tecknats med subsidiär företrädesrätt i enlighet med de tilldelningsprinciper som följer av Bolagets offentliggjorda prospekt rörande företrädesemissionen. Aktiekapitalet ökade med totalt 757 393,60 kronor till 2 643 283,40 kronor. Antalet B-aktier i Bolaget ökade med 7 573 936, från 15 287 898 till 22 861 834 B-aktier. Bolaget tillförs cirka 51,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Företrädesemissionen tecknades till ca 88,4 procent. Resultatet från företrädesemissionen innebär att emissionsgarantierna inte tagits i anspråk. Teckningskursen för de nya aktierna var 6,80 SEK per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 29 november 2018 till och med den 13 december 2018. Slutlig registrering av de nya aktierna gjordes hos Bolagsverket den 24 januari 2019.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Wistrand Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesmissionen.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Olofsson, VD, Ecoclime Group AB (publ)

Tel: 070 537 16 42

E-post: lennart.olofsson@ecoclime.se

Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance

Tel: +46 (0)8-440 56 40

E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2019.

Om Ecoclime Group AB

Ecoclime Group är en svensk ledande leverantör av fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Bolaget bidrar till en hållbar framtid genom att minska fastigheters behov av köpt och tillförd energi och skapar samtidigt en bättre inomhuskomfort. Ecoclimes unika innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta till vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd.

Ecoclime grundades 2013 och har huvudkontor i Umeå. Bolaget är publikt och är noterat på Spotlight Stock Market. www.ecoclime.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Viktig information

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information besök www.stockholmcorp.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget har endast skett genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 27 november 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy