Nyheter

Regulatorisk
9 maj 2019

Kommuniké från Ecoclime Group ABs årsstämma den 9 maj 2019

Kommuniké från Ecoclime Group ABs årsstämma den 9 maj 2019

Aktieägarna i Ecoclime Group AB höll årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 i Umeå. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning 

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram. Resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes. 

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske.

Ansvarsfrihet 

Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade om omval av Peter Nygårds, Lennart Olofsson, Roger Östlin, Jenny Löfgren, Jan Byfors och Bengt Tedebo.

Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Nygårds. 

Till revisor valdes Ernst & Young AB (EY) som har meddelat att Micael Engström ska vara huvudansvarig revisor.  

Arvoden 

Stämman beslutade att arvode till ordinarie ledamöter ska utgå med sammanlagt 325 500 kronor, varav med ett prisbasbelopp, 46 500 kronor, per ledamot och till styrelsens ordförande två prisbasbelopp, 93 000 kronor.  

Arvodet till revisorn fastställdes att utgå enligt godkänd räkning. 

Anförande av verkställande direktören 

I sitt anförande informerade bolagets VD Lennart Olofsson aktieägarna om utvecklingen under verk-samhetsåret 2018.

Antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning innebärande att aktiekapital, antal aktier ändrades enligt följande: 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2.500.000 kronor och högst 10.000.000 kronor.

Antal aktier ska utges med lägst 25.000.000 st. och högst 100.000.000 st.

Bolagets aktier kan utges i två slag, serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. A-aktier kan utges till ett antal av högst 12 500 000 och B-aktier till ett antal av högst 87 500 000.

Riktad kvittningsemission 

Stämman beslutade om en riktad kvittningsemission där antalet aktier i Bolaget att ökas med 800 000 B-aktier. Bolagets aktiekapital kommer genom den riktade kvittningsemissionen att ökas med 80 000 kronor. Rätt att teckna nya B-aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma B Tedebo Holding AB. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är reglering av Bolagets skuld till B Tedebo Holding AB som avser del av tilläggsköpeskilling för aktierna i Flexibel Luftbehandling AB vilka tillträddes av Bolaget den 31 maj 2017. Varje aktie emitteras till en i aktieöverlåtelseavtalet avtalad teckningskurs om 5 kronor. Teckning av nyemitterade aktier ska ske på separat teckningslista senast den 17 maj 2019.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå̊ till högst 10 000 000 st, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant eller genom, apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, samt möjliggöra för bolaget att genom utgivande av teckningsoptioner skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 25,9 % baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. och medräknat de aktier som tillkommer som en följd av den under punkten 14 föreslagna riktade kvittningsemissionen samt den till de tidigare aktieägarna i SDC Automation AB av styrelsen beslutade riktade kvittningsemissionen. Samt den riktade kontantemissionen till Celsium Group i Umeå AB.

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD
Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Peter Nygårds, Styrelseordförande
Tel: 070-690 16 00
E-mail: pnextended@gmail.com

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy