Nyheter

Regulatorisk
23 maj 2017

Kommuniké från Ecoclime Comfort Ceilings AB:s (publ) årsstämma den 23 maj 2017

Kommuniké från Ecoclime Comfort Ceilings AB:s (publ) årsstämma den 23 maj 2017

Aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 23 maj 2017 i Umeå. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram. Resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av Peter Nygårds, Lennart Olofsson, Torbjörn Hansson, Niklas Ekblom, Anders Dalstål, Roger Östlin och Jenny Löfgren.

Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Nygårds.

Till revisor valdes Ernst & Young AB (EY) med Micael Engström som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Stämman beslutade att arvode till ordinarie ledamöter skall utgå med ett prisbasbelopp, 44 300 kr och till styrelsens ordförande med två prisbasbelopp, 88 600 kr.

Arvodet till revisorerna fastställdes att utgå enligt skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

Anförande av verkställande direktören

I sitt anförande informerade bolagets VD Lennart Olofsson aktieägarna om utvecklingen under verk-samhetsåret 2016.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med sammanlagt högst 900.000 kronor motsvarande högst 9.000.000 st. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske genom apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget att genom teckningsoptioner skapa förut­sättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 83 % baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Ändring i bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra Bolagsordningen så att bolagets firma ändras till Ecoclime Group AB.

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

För ytterligare information: www.ecoclime.se eller kontakta:

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070-537 16 42

E-mail: lennart.olofsson@ecoclime.se

Peter Nygårds, Styrelseordförande

Tel: 070-690 16 00

E-mail: pnextended@gmail.com


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy