Nyheter

Regulatorisk
5 maj 2022

Kommuniké från årsstämma i Ecoclime Group AB

Kommuniké från årsstämma i Ecoclime Group AB

Årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) har hållits den 5 maj 2022 i Vilhelmina. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen avseende verksamhetsåret 2021. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké för år 2021.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske utan att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor m.m.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Peter Nygårds, Lennart Olofsson, Ylwa Karlgren och Gaétan Boyer. Till ordinarie styrelseledamot nyvaldes Maria Wetterstrand och Mikael Berggren. Till ordförande omvaldes Peter Nygårds och till revisor omvaldes Ernst & Young.

Det beslutades att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 150 000 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget med 75 000 kronor per person, samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade att inte göra justeringar i bolagets bolagsordning.

Beslut om instruktion för valberedning

Stämman beslutade att anta instruktion för valberedningen.

Beslut om godkännande av ersättningsrapporten

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

Beslut om bemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 10 000 000 aktier totalt.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen för årsstämman vilken finns tillgänglig på Ecoclimes hemsida, www.ecoclime.se.

Kontaktinformation

Marcus Sandlund, CEO
marcus.sandlund@ecoclime.se
+46 70-088 73 75

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy