Nyheter

Regulatorisk
4 maj 2023

Kommuniké från årsstämma i Ecoclime Group AB

Kommuniké från årsstämma i Ecoclime Group AB

Årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) har hållits den 4e maj 2023 i Vilhelmina. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske utan att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Ordföranden konstaterade att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2022. Stämman beslutade att bevilja följande nuvarande och tidigare styrelseledamöter ansvarsfrihet: Lennart Olofsson, Claes Valentin, Tomas Kindstedt, Maria Wetterstrand, Roger Östlin, Svante Östblom, Per Aspegren (även i egenskap av VD).

Följande tidigare styrelseledamöter och tidigare VD beviljades inte ansvarsfrihet eftersom aktieägarna JLO Invest AB och Celsium Group i Umeå AB, som tillsammans representerade ca 97% av de på stämman företrädda rösterna, röstade emot att bevilja ansvarsfrihet: Peter Nygårds, Gaetan Boyer, Ylwa Karlgren, Marcus Sandlund (i egenskap av tidigare VD).
Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

Val av styrelse och revisor m.m.
Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och beslutade att omvälja styrelseledamöterna Lennart Olofsson, Per Aspegren, Claes Valentin och Tomas Kindstedt. Till styrelsens ordförande nyvaldes Per Aspegren. Till revisor omvaldes för tiden intill nästa årsstämma Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young har meddelat avsikten att Joakim Åström ska vara huvudansvarig revisor.

Det beslutades att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 150 000 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget med 75 000 kronor per person, samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om instruktion för valberedning
Stämman beslutade att anta instruktion för valberedningen.

Beslut om godkännande av ersättningsrapporten
Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 10 000 000 aktier totalt.

Bemyndigandet syftar till att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, samt möjliggöra för bolaget att genom utgivande av teckningsoptioner skapa föreutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av Bolaget genom att Bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare. Det noterades att Carneige Microcap röstade emot beslutet.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen för årsstämman vilken finns tillgänglig på Ecoclimes hemsida, www.ecoclime.se.

Ecoclime AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy