Nyheter

16 juni 2020

Kommuniké årsstämma den 16 juni i Ecoclime Group AB

Kommuniké årsstämma den 16 juni i Ecoclime Group AB

Aktieägarna i Ecoclime Group AB höll årsstämma tisdagen den 16 juni 2020 i Umeå. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram. Resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.

 

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade om omval av Peter Nygårds, Lennart Olofsson, Roger Östlin och Bengt Tedebo, samt nyval av Ylwa Karlgren och Svante Östblom.

Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Nygårds.

Till revisor valdes Ernst & Young AB (EY) som har meddelat att Micael Engström ska vara huvudansvarig revisor.

 

Arvoden

Stämman beslutade att arvode till ordinarie ledamöter ska utgå med sammanlagt 331 00 kronor, varav med ett prisbasbelopp, 47 300 kronor, per ledamot och till styrelsens ordförande två prisbasbelopp, 94 600 kronor. Arvodet till revisorn fastställdes att utgå enligt godkänd räkning.

 

Anförande av verkställande direktören

I sitt anförande informerade bolagets VD Lennart Olofsson aktieägarna om utvecklingen under verksamhetsåret 2019.

 

Riktad kvittningsemission

Stämman beslutade om en riktad kvittningsemission där antalet aktier i Bolaget att ökas med 283 859 B-aktier. Bolagets aktiekapital kommer genom den riktade kvittningsemissionen att ökas med 28 385,90 kronor. Rätt att teckna nya B-aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma B Tedebo Holding AB. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är reglering av Bolagets skuld till B Tedebo Holding AB som avser del av tilläggsköpeskilling för aktierna i Flexibel Luftbehandling AB vilka tillträddes av Bolaget den 31 maj 2017. Varje aktie emitteras till en i aktieöverlåtelseavtalet avtalad teckningskurs om 5 kronor. Teckning av nyemitterade aktier ska ske på separat teckningslista senast den 30 juni 2020.

 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst 10 000 000 st, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, samt möjliggöra för bolaget att genom utgivande av teckningsoptioner skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 25,7 % baserat på nuvarande antal aktier i bolaget och medräknat de aktier som tillkommer som en följd av den under punkten 13 föreslagna riktade kvittningsemissionen.

 

Ecoclime Group AB

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD
Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Peter Nygårds, Styrelseordförande
Tel: 070-690 16 00
E-mail: pnextended@gmail.com

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy