Nyheter

Regulatorisk
18 oktober 2022

Kallelse till extra bolagsstämma i Ecoclime Group AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Ecoclime Group AB

Aktieägarna i Ecoclime Group AB, org.nr 556902-1800, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 november 2022 kl. 10.00 i North Sweden Stockholm Office lokaler på Gamla Brogatan 19 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är 

torsdagen den 3 november 2022.

ii. dels senast måndagen den 7 november 2022 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen 

per post till Ecoclime Group AB, Att: Extra bolagsstämma, Norra Obbolavägen 139, 904 22 Umeå

alternativt per e-post till bolagsstamma@ecoclime.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, 

person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i 

förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande 

fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 3 november 2022 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 7 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om 

fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande 

behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att 

fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast måndagen den 7 november. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.ecoclime.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringspersoner

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Fastställande av styrelsearvode

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter

8. Val av nya styrelseledamöter

9. Val av styrelseordförande

10. Avslutande av stämman

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer Carl Bohman vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till

ordförande vid stämman.

Punkterna 6 – 9: Fastställande av styrelsearvoden, fastställande av antalet styrelseledamöter, val 

av nya styrelseledamöter, och val av styrelseordförande: 

Valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande kommer att presenteras senast dagen före extra stämman.

Peter Nygårds, Maria Wetterstand, Ylwa Karlgren, Mikael Berggren och Gaétan Boyer har meddelat att det 

avser att avgå senast i samband med den extra bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 46 227 085 aktier, varav 4 981 235 utgör A-aktier, motsvarande 49 812 350 röster, och 41 245 850 utgör B-aktier och röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 91 058 200 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrig information

Fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på 

Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare 

som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och 

verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Stockholm i oktober 2022

Ecoclime Group AB

Styrelsen

Informationen är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-18 22:05 CET.

Kontaktinformation

Peter Nygårds, Styrelseordförande
Tel: 070-690 16 00
E-mail: pnextended@gmail.com

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy