Nyheter

25 april 2018

Kallelse till årsstämma i Ecoclime Group AB den 24 maj 2018

Kallelse till årsstämma i Ecoclime Group AB den 24 maj 2018

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Ecoclime Group AB (publ), 556902-1800, torsdagen den 24 maj 2018 kl. 14:00 på adress Storgatan 38, (Ecoclimes lokaler) i Umeå.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall 

· dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per fredagen den 18 maj 2018, samt

· dels ha anmält sig hos bolaget under adress Storgatan 38, 903 26 Umeå, per telefon 090-77 19 00, eller per e-mail till torbjorn.hansson@ecoclime.se fredagen den 18 maj 2018. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och aktieinnehav.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.ecoclime.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 18 maj 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta och rösta på stämman. 

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två protokolljusterare 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

7. a) Anförande av verkställande direktören

b) Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse 

8. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 

11. Val av styrelse 

12. Val av revisor

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

14. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 b); Utdelning 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 9-11; Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt beslut om arvoden 

Aktieägare företrädande cirka 85 procent av samtliga röster i bolaget har förklarat sig komma att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslå omval av Peter Nygårds, Lennart Olofsson, Roger Östlin och Jenny Löfgren. Nyval av Jan Byfors och Bengt Tedebo.

Jan Byfors, PhD, har en lång karriär inom teknisk utveckling, material- och byggnadsteknik i bygg-och fastighetsbranschen, senast som Teknisk chef i NCC. Jan har där lett den strategiska utvecklingen innefattande industrialisering, energieffektivisering och digitalisering (BIM). Jan har även medverkat i en rad nationella uppdrag bl a som ordförande i SIS och Samhällsbyggarna samt styrelseledamot i SP”.

Bengt Tedebo, VD och grundare av Flexibel Luftbehandling AB, har mångårig erfarenhet av ventilationsentreprenader och han har sedan mitten av 1980-talet varit verksam i flertalet ventilationsbolag inom Stockholmsregionen. Bengt sitter idag med i en styrgrupp med Plåt & Ventföretagen, vars mål är att vidareutveckla branschen.

Peter Nygårds föreslås bli omvald till styrelsens ordförande. 

Föreslås att inte välja några styrelsesuppleanter. 

Föreslås att arvode till ordinarie ledamöter skall utgå med ett prisbasbelopp, 45 500 kr per ledamot och till styrelsens ordförande med två prisbasbelopp, 91 000 kr. 

Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning. 

Punkt 12; Val av revisor

Till revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har anmält avsikten att den auktoriserade revisorn Micael Engström ska utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13; Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå̊ till högst 10 000 000 st, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant eller genom, apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, samt möjliggöra för bolaget att genom utgivande av teckningsoptioner skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 57 % baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Aktieägares rätt att begära upplysningar 

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen 7 kap 32 § att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Handlingar m.m.

För giltigt beslut enligt punkten 13 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två̊ tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Årsredovisning med revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Storgatan 38 i Umeå samt på bolagets hemsida www.ecoclime.se senast tre veckor före stämman.

Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 17.540.836 st aktier. Varav 3.571.000 st A-aktier med röstvärde 10 och 13.969.836 st B-aktier med röstvärde 1.

Umeå i april 2018

Ecoclime Group AB 

Styrelsen

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy