Nyheter

19 maj 2020

Kallelse till Årsstämma i Ecoclime Group AB den 16 juni 2020

Kallelse till Årsstämma i Ecoclime Group AB den 16 juni 2020

Årsstämman i Ecoclime Group AB (publ), 556902-1800, äger rum tisdagen den 16 juni 2020 kl 14.00 på P5 Konferens, Storgatan 46 i Umeå.

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

 

– dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per onsdagen den 10 juni 2020, samt

– dels ha anmält sig hos bolaget under adress Storgatan 38, 903 26 Umeå, per telefon 090-77 19 00, eller per e-mail till torbjorn.hansson@ecoclime.se senast onsdagen den 10 juni 2020. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och aktieinnehav.

 

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.ecoclime.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 10 juni 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta och rösta på stämman.

 

Aktieägare företrädande cirka 77 procent av rösterna i bolaget föreslår omval av styrelsens ordförande Peter Nygårds samt styrelseledamöter Lennart Olofsson, Roger Östlin och Bengt Tedebo, därutöver nyval av styrelseledamöter Ylwa Karlgren och Svante Östblom, till årsstämman 2021. Förslag till dagordning samt ytterligare information enligt bifogad pdf.

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD
Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Peter Nygårds, styrelseordförande
Tel: 070-690 16 00
E-mail: pnextended@gmail.com

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy