Nyheter

Regulatorisk
24 februari 2021

Ecoclime utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

Ecoclime utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

Ecoclime AB (publ) (“Ecoclime” eller “Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier AB (“ABGSC”) att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 12 miljoner aktier av serie B (de ”Nya Aktierna”) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Syftet med den riktade nyemissionen är att accelerera Bolagets europeiska expansion samt möjliggöra fortsatta investeringar i lösningar och tjänster för att tillvarata marknadsmöjligheter.

Stockholm, 24 februari 2021 17:31

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

 

Ecoclime offentliggör idag sin avsikt att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 12 miljoner aktier av serie B riktad till institutionella investerare med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, varav 5 884 572 av de Nya Aktierna emitteras med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2020 och styrelsen har därutöver för avsikt att kalla till extra bolagsstämma för att möjliggöra emission av ytterligare aktier till Sveafastigheter Bostad AB (tillsammans den ”Riktade Nyemissionen”). Ecoclime har uppdragit till ABGSC att utreda förutsättningarna att för Bolaget genomföra den Riktade Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Teckningskursen för aktierna av serie B i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North Premier Growth Market påbörjas den 25 februari 2021. Den Riktade Nyemissionen förutsätter att styrelsen beslutar härom, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln på Nasdaq First North Premier Growth Market påbörjas den 25 februari 2021. Styrelsen kan när som helst besluta att avbryta, förkorta eller förlänga bookbuilding-förfarandet samt helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Nyemissionen. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Nyemissionen när bookbuilding-förfarandet har avslutats.

I samband med den Riktade Nyemissionen har även majoritetsägare uttryckt intresse av att sälja motsvarande 700 000 aktier av serie B för att tillgodose efterfrågan och bidra ytterligare till en diversifierad aktieägarbas. Den Riktade Nyemissionen syftar till att accelerera Bolagets europeiska expansion samt möjliggöra fortsatta investeringar i lösningar och tjänster för att tillvarata marknadsmöjligheter. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är också att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt till fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Celsium Group i Umeå AB, Gold Line Management & Financials AB och Lennart Olofsson åtagit sig att inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 60 kalenderdagar efter slutförandet av den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Rådgivare

ABGSC har utsetts till sole global coordinator och sole bookrunner i samband med den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB är legal rådgivare till Ecoclime.

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-24 17:31 CET.

Kontaktinformation

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, verkställande direktör, telefon 070-537 16 42

För mer information, vänligen besök: www.ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy