Nyheter

Regulatorisk
27 november 2018

Ecoclime offentliggör prospekt avseende företrädesemission och ny finansiell information som återfinns i prospektet

Ecoclime offentliggör prospekt avseende företrädesemission och ny finansiell information som återfinns i prospektet

Ecoclime AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt med anledning av den företrädesemission av B-aktier som styrelsen beslutade om den 12 november 2018 (”Företrädesemissionen”).

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 58,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser samt garantiförbindelser från huvudägare och externt garantikonsortium upp till totalt 70 procent av emissionsvolymen.

Ny finansiell information som återfinns i prospektet

I prospektet framgår bl.a. Ecoclimes kapitalstruktur, nettoskuldsättning och tillgångar och skulder per den 30 september 2018. Den nya finansiella informationen återges i den fulla versionen av detta pressmeddelande som kan laddas ned här: http://ecoclime.se/download/5918/

Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Prospektet i sin helhet kan laddas ned här: http://ecoclime.se/download/5916/

Sammanfattning av Företrädesemissionen

· Aktieägare i Bolaget per avstämningsdagen den 27 november 2018 har företrädesrätt och erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs elva (11) teckningsrätter för teckning av fem (5) nya B-aktier.

· Teckningsperioden löper från och med den 29 november till och med den 13 december 2018.

· Teckningskursen i Företrädesemissionen är 6,80 kronor per B-aktie.

· Bolaget tillförs högst cirka 58,3 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Företrädesemissionen.

· Prospektet finns att ladda ned på www.ecoclime.se, www.stockholmcorp.se samt www.hagberganeborn.se.

· Emissionslikviden ska huvudsakligen användas till att finansiera Bolagets fortsatta förvärvsdrivna expansion samt produkt- och projektinvesteringar.

· Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från huvudägare om cirka 1,7 miljoner kronor och extern investerare om cirka 5,0 miljoner kronor (motsvarande totalt cirka 11,5 procent av Företrädesemissionen) samt garantiförbindelser från externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 34,1 miljoner kronor (motsvarande cirka 58,5 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till cirka 70 procent av emissionsvolymen.

Bakgrund och motiv

Bakgrund

Ecoclime är ett svenskt energisystemföretag för inomhusklimat och energieffektivisering. Verksamheten bygger på en teknologi för tillverkning av en patenterad värmeväxlare för energiöverföring och en patenterad komfortstyrningsenhet (benämnd komfortpanel) för styrning av inomhusklimatet dvs. temperatur, drag och CO2. Därtill erbjuder Bolaget en rad produkter och system baserade på värmeväxlarens och komfortpanelens funktion, för integration med ventilations- och energisystem samt återvinning och utvinning av termisk energi i fastigheter. För detta har Bolaget även utvecklat en egen digitaliserad plattform samt diverse simuleringsverktyg för projektering av systeminstallationer. Bolagets huvudsakliga kunder är ägare av kommersiella- och bostadsfastigheter, skolor, vårdinrättningar, hotell och konferensanläggningar m fl.

Ecoclimes affärsidé är att erbjuda fastighetsägare system- och driftlösningar för bättre inomhusklimat och lägre energikonsumtion baserad på hållbar energi som ger produktivare fastigheter med hyresgäster som kan nyttja fastigheterna effektivare med bättre innemiljö och lägre kostnader som följd.

Motiv

Bolaget avser nu med likvid från föreliggande Företrädesemission förvärva ytterligare installations- och driftföretag under de närmaste åren. Bolaget planerar även att inleda internationalisering genom ett finansiellt samarbete med Europeiska Investeringsbanken (”EIB”) och molntjänstföretag. Ett samarbete med EIB har som mål att etablera ett 40-tal av Bolagets energi- och inneklimatlösningar till Nordeuropeiska kunder. Stödet från och samarbetet med EIB planeras pågå under fem år med start 2019. Affärsmodellen i EIB-projekten baseras bland annat på uthyrning och drift av Ecoclimes systemprodukter för lokalkomfort och energieffektivisering i befintliga fastighetsbestånd. Fastighetsbranschen har störst behov av energisparåtgärder i såväl Sverige som i Europa för att EU ska uppnå de av EU uppsatta klimatmålen. Samarbetet med EIB ger även Bolaget en möjlighet att etablera sig snabbt på serverhallsmarknaden som är den enskilt snabbast växande energikonsumerande marknaden globalt med mer än 3% av den globala energikonsumtionen år 2017.

Motivet till Företrädesemissionen uppgående till cirka 58,3 MSEK före emissionskostnader, är primärt att finansiera Bolagets fortsatta förvärvsdrivna expansion. Nettolikviden (upp till cirka 49,3 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader och ersättning för garantiåtagande om totalt cirka 9 MSEK) planeras huvudsakligen användas till:

·  Förvärv av entreprenad- och projektbolag i Sverige

·  Produkt- och projektinvesteringar

·  Organisations- och exportmarknadsinvesteringar

Företrädesemissionen

Styrelsen har beslutat om att genomföra en företrädesemission av B-aktier. Om Företrädesemissionen fulltecknas ökar Bolagets aktiekapital med högst 857 222,60 kronor genom utgivande av högst 8 572 226 B-aktier, motsvarande en utspädningseffekt om 31,3 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen.

Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 58,3 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 9 miljoner kronor varav garantikostnader utgör cirka 2,4 miljoner kronor.

Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 27 november 2018 ska ha företrädesrätt att teckna B-aktier i förhållande till det antal aktier, oavsett serie, de förut äger. Aktieägare kommer att för varje aktie de äger i Bolaget, oavsett serie, på avstämningsdagen erhålla en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya B-aktier i Bolaget. Teckningskursen är 6,80 kronor per B-aktie.

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 29 november till och med den 13 december 2018. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Likvid för B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter erhållandet av avräkningsnota och betalning ska ske till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Teckningsåtagande och emissionsgarantier för Företrädesemissionen

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från huvudägare om cirka 1,7 miljoner kronor och extern investerare om cirka 5,0 miljoner kronor (motsvarande totalt cirka 11,5 procent av Företrädesemissionen) samt garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 34,1 miljoner kronor (motsvarande cirka 58,5 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till cirka 70 procent av emissionsvolymen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2018)

26 november, Första dagen för handel i Bolagets B-aktie exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

27 november, Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen dvs aktieägare som är registrerade i Bolaget denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen

29 november – 11 december, Handel i teckningsrätter på Spotlight Stock Market

29 november – 13 december, Teckningsperiod (teckning genom betalning)

29 november, Handel i BTA startar, pågår till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Wistrand Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesmissionen.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Olofsson, VD, Ecoclime Group AB (publ)

Tel: 070 537 16 42

E-post: lennart.olofsson@ecoclime.se

Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance

Tel: +46 (0)8-440 56 40

E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018.

Om Ecoclime Group AB

Ecoclime Group är en svensk ledande leverantör av fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Bolaget bidrar till en hållbar framtid genom att minska fastigheters behov av köpt och tillförd energi och skapar samtidigt en bättre inomhuskomfort. Ecoclimes unika innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta till vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd.

Ecoclime grundades 2013 och har huvudkontor i Umeå. Bolaget är publikt och är noterat på Spotlight Stock Market. www.ecoclime.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjort den 27 november 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy