Nyheter

Regulatorisk
27 oktober 2022

Ecoclime Group AB:s styrelse beslutar om nedskrivningar samt korrigering och justering av tidigare års resultat

Ecoclime Group AB:s styrelse beslutar om nedskrivningar samt korrigering och justering av tidigare års resultat

Styrelsen i Ecoclime Group AB (publ) har idag beslutat om en nedskrivning av redovisade tillgångar avseende balanserade utgifter för utvecklingsarbete om 10,8 MSEK, vilket kommer redovisas och påverka resultatet i kvartal 3. Vidare kommer en nedskrivning av finansiell tillgång i form av aktier i intressebolag om 9,5 MSEK att redovisas och påverka resultatet i kvartal 3. Ingen av posterna är kassaflödespåverkande och totalt uppgår den resultatpåverkande effekten till cirka 20 MSEK, vilket belastar resultatet i tredje kvartalet 2022. 
Därutöver har Ecoclime Group bytt redovisningsprincip avseende s.k. Cloud Computing Arrangements Costs. Bytet av redovisningsprincip sker retroaktivt vilket innebär en omräkning av tidigare års rapporterade resultat med 1,5 MSEK.

Engångsnedskrivningen av immateriella anläggningstillgångar rör avslutade utvecklingsprojekt, där en ny bedömning gjorts att det inte finns några förväntade framtida kassaflöden för just dessa specifika delar. 

Ecoclime Group genomförde i juni 2019 en investering i Bioeco AB om 10 MSEK, motsvarande en ägarandel om 20 procent. Då Bioeco AB idag inte bedriver någon utveckling och ej heller har någon kommersiell verksamhet samt i övrigt bedöms inte ha några betydande värden, har styrelsen beslutat att värdet av tillgången ska skrivas ned till 500 tusen kronor, motsvarande Ecoclimes andel av eget kapital.

Ingen av posterna har påverkan på kassaflödet och inte heller bolagets syn på framtiden har förändrats i samband med nedskrivningen.

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-27 14:42 CET.

Kontaktinformation

Peter Nygårds, Styrelseordförande
Tel: 070-690 16 00
E-mail: pnextended@gmail.com

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy