Nyheter

Regulatorisk
31 oktober 2017

Ecoclime Group AB (publ) kallar till extra bolagsstämma för beslut om genomförande av apportemission

Ecoclime Group AB (publ) kallar till extra bolagsstämma för beslut om genomförande av apportemission

Styrelsen i Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 29 november 2017. Bolagsstämman föreslås fatta beslut om nyemission av 3 571 000 röststarka A-aktier med betalning genom apport (”Apportemissionen”). Genom apportemissionen kommer Ecoclime att få in cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader i form av apport av samtliga aktier i Celsium Facility Partners AB. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Celsium Group i Umeå AB (”Celsium Group”).

Sammanfattning av Apportemissionen:

· Rätt att teckna de 3 571 000 nya A-aktierna ska tillkomma Celsium Group

· Aktiekapitalet ökas med 357 100 kronor

· Teckningskursen är 7 kronor per aktie

· Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga aktier i Celsium Facility Partners AB. Apportegendomen kommer att tas upp till ett totalt värde om tjugofem miljoner (25 000 000) kronor i Bolagets balansräkning

· Teckning av nyemitterade A-aktier ska ske senast den 8 december 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning

· De nya A-aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket

· Beslutet förutsätter att bolagstämman beslutar om ändring av bolagsordningen med bl.a. beslut om införande av ett nytt aktieslag, serie A, med 10 röster per aktie

· Efter genomförd aktieteckning kommer Celsium Groups andel av kapitalet i Bolaget att vara ca 38,8% och röstandelen ca 74,6 %

Celsium Group har på villkor att (i) aktieägarna informeras om hur stor kapital- och röstandel Celsium Group högst kan få genom att teckna aktierna i apportemissionen och (ii) att emissionen biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna och företrädda aktierna (varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Celsium Group) av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från budplikt.

Kallelse till den extra bolagsstämman, för att bland annat godkänna besluten gällande ändring av bolagsordningen och apportemssionen, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Ecoclime Group AB (publ)

För ytterligare information: www.ecoclime.se eller kontakta:

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070-537 16 42

E-mail: lennart.olofsson@ecoclime.se

Torbjörn Hansson, CFO

Tel: 070-517 53 29

E-mail: torbjorn.hansson@ecoclime.se

Denna information är sådan som Ecoclime Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 16:00 CET.

Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi.

För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet.


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy