Nyheter

Regulatorisk
24 februari 2021

Ecoclime genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 74,7 miljoner kronor, avser att kalla till extra bolagsstämma för att möjliggöra en emission av ytterligare 77,7 miljoner kronor

Ecoclime genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 74,7 miljoner kronor, avser att kalla till extra bolagsstämma för att möjliggöra en emission av ytterligare 77,7 miljoner kronor

Ecoclime AB (publ) (“Ecoclime” eller “Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, framgångsrikt genomfört en riktad kontant nyemission om 5,9 miljoner aktier av serie B till en teckningskurs om 12,7 kronor per aktie och avser att kalla till extra bolagsstämma för att möjliggöra en emission av ytterligare 6,1 miljoner aktier (tillsammans den ”Riktade Nyemissionen”). Genom den första delen av den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget 74,7 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av ABG Sundal Collier AB (”ABGSC”). Den Riktade Nyemissionen var övertecknad, genom ett antal nya och befintliga institutionella investerare, inklusive Carnegie Fonder, Cliens Kapitalförvaltning och Nordic Cross.

Stockholm, 24 februari 2021 kl 22:45

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.Den Riktade Nyemissionen utgörs av två delar och uppgår totalt till 12 miljoner aktier (de ”Nya Aktierna”) av serie B riktad till institutionella investerare, varav 5 884 572 av de Nya Aktierna emitteras med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 juni 2020 och styrelsen har därutöver för avsikt att kalla till extra bolagsstämma för att möjliggöra emission av ytterligare 6 115 428 aktier till Sveafastigheter Bostad AB. Den Riktade Nyemissionen genomfördes med avvikelse från befintliga ägares företrädesrätt efter beslut av Bolagets styrelse.

Den Riktade Nyemissionen syftade till att accelerera Bolagets europeiska expansion samt möjliggöra fortsatta investeringar i lösningar och tjänster för att tillvarata marknadsmöjligheter. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var också att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion samt bredda Bolagets aktieägarbas.

Teckningskursen om 12,7 kronor per aktie i den Riktade Nyemissionen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av ABGSC. Den Riktade Nyemissionen tillför Bolaget en likvid om 152,4 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Den Riktade Emissionen består av två separata trancher: en första tranch som uppgår till 5 884 572 Nya Aktier baserat på bemyndigandet som erhölls från årsstämman den 16 juni 2020 (”Tranch 1”) och en andra tranch bestående av 6 115 428 Nya Aktier som kommer att vara föremål för godkännande av den extra bolagsstämman den 17 mars 2021 (”Tranch 2”). Genomförandet av Tranch 1 är inte villkorat av genomförandet av Tranch 2.

Första dag för handel med de Nya Aktierna i Tranch 1 kommer att vara omkring den 1 mars 2021. Förutsatt den extra bolagsstämmans godkännande förväntas första dag för handel med de Nya Aktierna i Tranch 2 vara omkring den 25 mars 2021.

I samband med den Riktade Nyemissionen har även majoritetsägare sålt motsvarande 700 000 aktier av serie B för att tillgodose efterfrågan och bidra till en diversifierad aktieägarbas. Den Riktade Nyemissionen tecknades av välrenommerade institutionella investerare, inklusive bland andra Cliens, Carnegie Fonder och Nordic Cross. Därtill har ett flertal nya svenska och internationella investerare tillkommit, vilka bidrar till att bredda bolagets ägarbas.

För att underlätta den Riktade Nyemissionens genomförande har de nya aktierna av serie B initialt tecknats av ABG Sundal Collier, till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. I samband med betalning från investerarna i den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget att tillföras resterande belopp, det vill säga skillnaden mellan kvotvärdet och priset i den Riktade Nyemissionen.

Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av ABGSC, att den Riktade Nyemissionen genomförts till marknadsmässiga villkor. Ecoclime har genom den Riktade Nyemissionen erhållit en institutionell aktieägarbas med stark finansiell ställning och ett långsiktigt perspektiv, vilket bedöms vara värdefullt för Ecoclimes fortsatta utveckling och fördelaktigt för samtliga aktieägare.

Genomförandet av den Riktade Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 27 procent av det totala antalet utestående aktier och cirka 14 procent av antalet röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka från 33 026 955 till 38 911 527 respektive 75 965 955 till 81 850 527 genom Tranch 1 och från 38 911 527 till 45 026 955 respektive 81 850 527 till 87 965 955 genom Tranch 2. Aktiekapitalet kommer att öka från 3 302 695,5 kronor till 3 891 152,7 kronor genom Tranch 1 och från 3 891 152,7 kronor till 4 502 695,5 kronor genom Tranch 2.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Celsium Group i Umeå AB, Gold Line Management & Financials AB och Lennart Olofsson åtagit sig att inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 60 kalenderdagar efter slutförandet av den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Rådgivare

ABGSC har utsetts till sole global coordinator och sole bookrunner i samband med den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB är legal rådgivare till Ecoclime.

Viktig Information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig från Ecoclime eller någon annan, att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ecoclime har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av ABGSC. ABGSC agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Ecoclimes aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Ecoclimes aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Ecoclimes aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Ecoclimes aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer ABGSC endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Ecoclimes aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Ecoclimes aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-24 22:45 CET.

Kontaktinformation

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, verkställande direktör, telefon 070-537 16 42

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy