Nyheter

Regulatorisk
1 juli 2019

Ecoclime förvärvar 20% av Bioeco Technologies AB

Ecoclime förvärvar 20% av Bioeco Technologies AB

Ecoclime har avtalat om förvärv av 20% av Bioeco Technologies AB genom en riktad nyemission till Ecoclime om 10 MSEK. Med förvärvet följer även en option att förvärva ytterligare 31% av bolaget för ett ägande upp till 51%. Bioeco har under våren avtalat om leveranser omfattande 28 MSEK energiråvara till Umeå Energi och Stockholm Exergi, vilket sker i samarbete med bl a Norra Skogsägarna.

Bioeco Technologies har sedan 2012, med stöd av bl a Energimyndigheten, Skogforsk, Europeiska utvecklingsfonden och Horizon 2020 och i samarbete med flera företag inom det svenska skogsbruket och energibranschen, utvecklat patenterad teknologi, processer och metoder för effektivare framställning av förnybar biomassa- och energiråvara med positiv klimatpåverkan.

Bolaget erbjuder via dotterbolaget Cintoc unik teknologi samt metoder och affärslösningar för produktion av biomassa inom skogsbruket med energi- och massaindustrin som slutkund. Dessa lösningar uppskattas kunna tillföra 20 TWh fossilfri, förnybar energi till det svenska energi- och biomassasystemet, vilket är mer energi än vad Sveriges vindkraft producerar idag. Inom energiområdet kan råvaran användas till flygbränslen och andra fordonstransporter, inom massaindustrin kan den användas som kostnadseffektiv fiberråvara till bl a kläder, byggnadsmaterial, kartonger, påsar. Slutprodukterna i form av bränsle och fiberråvara är konkurrenskraftiga, förnybara alternativ till fossilbaserade, icke förnybara olje-, kol och naturgasprodukter. 

Lennart Olofsson, VD Ecoclime: 

”Då Bioeco är ett företag som har samma fokus på klimatnytta som Ecoclime passar det väl in i vår utvidgade strategi. Vi kan bidra till Bioecos framtida tillväxt med vår långa affärserfarenhet och vårt kontaktnät inom energiområdet, samtidigt som Bioeco kan bli ett nytt affärssegment inom Ecoclime Group. Förvärvet av aktierna följer den utvidgade tillväxtstrategi som Ecoclime rapporterat om tidigare.”

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2019.

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy