6 oktober 2022

Mrkt BUZZ Ecoclime: Är botten nådd efter starkt orderflöde?


Analys av

Analys i PDF

Ecoclime har sedan 23 september redovisat ett starkt flöde av nya orders från sina affärsområden Smarta Fastigheter och Cirkulär Energi. Detta är mycket positivt och bör ge en bra resultatmässig start på 2023. Parallellt handlas aktien tekniskt vid golvet på en fallande trendkanal. Är momentum på väg att vända även för aktien?

Fastighetsautomation tar ny fart med serverhalls-order

Den 23 september meddelades att SDC Automation erhållit en order värd 6,7 miljoner kronor från ett globalt webtjänstföretag där Ecoclime haft en avtalsrelation sedan 2018. SDC Automation höll just på att avsluta sina arbeten i kundens serverhall i Katrineholm och kommer nu att starta med motsvarande arbete i en serverhall i Eskilstuna. Carlsquare berörde den försenade serverhallsordern som en av flera orsaker till att Ecoclime-koncernens resultat blev lägre än väntat under andra kvartalet 2022.

Stärkt business case med stigande energipriser

Samma dag (23 september) meddelades att Ecoclime hade fått en order på tre Evertherm-system till ett värde av 7,6 miljoner kronor med Rikshem (en av Sveriges största institutionella fastighetsbolag) som beställare. På egenutvecklade produkter har Ecoclime väsentligt högre marginaler än på de installationsjobb som fortfarande utgör huvuddelen av koncernens intäkter.

Andelen värmekostnader som kan sparas genom att använda Evertherms system varierar mellan 25 och 50 procent beroende på om det är ett nyproducerat eller begagnat bostadshus. Bostadsfastigheter brukar avkasta omkring fyra procent på sitt marknadsvärde. Då blir den initiala besparingen för en fastighetsägare år ett omkring 100 procent på investerat kapital vid en avskrivningstid om tolv år för hela investeringen. Detta förklaras av en värdeökning på fastigheterna hänförbart till det förbättrade driftsöverskottet. På så sätt skapar bolagets erbjudande värde till köparen vilket underlättar införsäljningsprocessen.

Att de europeiska elpriserna har stigit i år- trots en rekyl den senaste tiden gör naturligtvis investeringar i energieffektivisering än mer lönsamma. Därtill kommer lokala prishöjningar från fjärrvärmebolagen i Sverige. Ecoclime vänder sig än så länge främst mot den svenska marknaden, men har börjat adressera kunder även i Tyskland- i en marknad där incitamentet att göra en snabb energiomställning är mer akut än i Sverige.

Den 26 september annonserades en order till fastighetsbolaget Solporten avseende energieffektivisering av fastigheten Facklan 5 i Solna. Projektet omfattar integration av flera energikällor i ett cirkulärt system samt smart fastighetsteknik för energieffektivisering.

Den 30 september meddelades att Ecoclime har tecknat ett treårigt ramavtal avseende fastighetsautomation för energieffektivisering med Akademiska Hus fastighetsbestånd i Stockholm. Denna kund är ett av Sveriges största fastighetsbolag och en dominerande aktör inom högskole- och universitetsbyggnadssegmentet. Värdet av detta ramavtal uppskattas till 10 miljoner kronor. Samma dag meddelades att Ecoclime får leverera Evertherm-system till ett värde av 2,9 miljoner kronor till ett bostadsprojekt i Rosendal, Uppsala.

Har aktien bottnat?

Trots ett starkt orderflöde har Ecoclime-aktien likt resten av aktiemarknaden hittills haft ett tungt år. Sedan årsskiftet är aktien ned cirka 36 procent medan OMXSPI har tappat cirka 31 procent. Som framgår i graf nedan handlas Ecoclime vid golvet på en fallande trend. Samtidigt syns också hur den snabba EMA9 vänt upp. Parallellt har MACD genererat en svag köpsignal som i sin tur indikerar att momentum är på väg att vända. Med andra order kan vi ha sett botten i aktien.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Bertil Nilsson och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy