Nyheter

Regulatorisk
18 februari 2016

Bokslutskommuniké januari – december 2015

Bokslutskommuniké januari – december 2015

Positivt fjärde kvartal och helår 2015Fjärde kvartalet: oktober – december· Nettoomsättningen utgjorde 1 644 (2 224) TSEK · Resultat efter finansnetto 84 (111) TSEK · Likvida medel, exklusive checkkredit, vid periodens slut 172 (623) TSEK Helåret: januari – december *· Nettoomsättningen utgjorde 6 008 (3 138) TSEK · Resultat efter finansnetto 128 (-476) TSEK*) övriga händelser finns beskrivna i tidigare lämnade rapporter eller beskrivs ovan för perioden oktober – december.Viktiga händelser efter periodens utgång                                                                          · Integration med Evertechs återvinningslösningar · IoT*-projekt (Internet of Things) för energieffektivisering i fastigheter · Prognoser och strategiska åtgärder pekar på minst en fördubbling av omsättningen 2016 · Nytt säljkontor i Stockholm. · Förstärkning av försäljningskapaciteten prioriteras med nyrekryteringar och etableringar under andra halvåret · Tester av brandklassade komfortpaneler för vissa internationella marknader

Kommentarer från VD

Tillväxten följer planerna med en fördubbling av omsättningen 2015. Den höga tillväxten kommer att fortsätta. Förtroendet från Areim Fastigheter innebär att ytterligare 14 000 m2 ska installeras under 2016. HSBs kundcenter i Umeå är ytterligare en prestigefylld referensinstallation som resulterar i fler order 2016. Under 2015 har flera nya produkter och systemlösningar tagits fram och marknadsintroducerats. De nya komfortpanelerna med värme och kyla i samma panel har rönt ett stort intresse och installeras nu i ett större ROT-projekt i Västervik om 4000 m2. Fler nyheter på produkt- och systemsidan, som innebär att Ecoclime alltmer närmar sig det strategiska målet att på sikt bli en ledande komfort- och termisk energidistributör med IoT-integrerade produkter, kommer att presenteras under det närmaste halvåret. Produkterna utvecklas i nära samarbete med viktiga kunder i fastighetsbranschen. Under andra halvåret planeras därför även en etablering av ett projektkontor i Stockholm. Samarbetet med ProcessITAutomation vid Umeå Universitet och Luleå Tekniska Universitet och projektsamarbetet med Teknikparken i Vilhelmina kommer att fördjupas ytterligare under 2016.

*IoT är förkortningen på ”Internet of things” eller Sakernas Internet, som bl a innebär att maskiner och apparater av olika slag är uppkopplade emot varandra via internet. En marknad som växer extremt snabb där redan ca 5 miljarder apparater är uppkopplade. Vi återkommer med mer detaljerad information om IoT-planerna under våren.

Summering av kvartal 4 och helåret 2015

Intäkter och resultat

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 644 TSEK (2 224 TSEK) och för helåret till 6 008 TSEK (3 138 TSEK) och är i huvudsak baserat på installationer av komfortsystemlösningar.

Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 84 TSEK (111 TSEK) och för helåret 128 TSEK

(-476 TSEK) före skatt.

Omsättningen fjärde kvartalet är lägre än föregående år, vilket förklaras av variationer i orderingång och installationsprojektens storlek. Föregående år genomfördes ett stort installationsprojekt det fjärde kvartalet. Den här typen av variationer kommer även att förekomma under delar av 2016. Vid överkapacitet nyttjas den för olika utvecklings- och förbättringsinsatser. Redan 2017 blir faktureringen mer jämnt fördelad över året.

Försäljningsarbetet

Försäljningen under året har fokuserats på strategiska insatser riktade främst till kundsegment i ROT-sektorn. Försäljningsaktiviteterna har koncentrerats emot flera större fastighetsägare, projekteringskonsulter och utvalda hyresgäster, med höga krav på fastigheternas utnyttjande och hyresgästernas önskemål att erbjuda kvalificerad personal den bästa arbetsmiljön. Planen för 2016 är att öka säljinsatserna dels genom förstärkning av säljorganisationen med fler medarbetare och dels med etableringen av stockholmskontoret. Därtill kommer kunderna att erbjudas nya produkter och systemlösningar som är ännu flexiblare vid projektering och installation.

Prognoserna för 2016 är positiva och förstärks ytterligare genom det fördjupade samarbetet med Evertech Energy Solutions AB och kunder med långsiktiga planer för energieffektivisering.

Integration med Evertechs produktprogram

Under hösten 2015 började Evertech sälja en produkt för termisk energiåtervinning från fastigheter, sjöar och processer. Produkten är en kollektor som utvecklats inom Evertech sedan 2013. Den baseras på samma värmeväxlarteknologi (ETX- Energy Thermal Exchanger) som Ecoclime nyttjar i komfortpanelerna. Under våren 2016 planeras en integration av produkterna i gemensamma systemlösningar bl a för energieffektivisering.

Projektkontor i Stockholm

Under Q4 påbörjades planeringen för start av ett projekt- och visningskontor i Stockholm, i lokaler där Ecoclimes komfortprodukter också ska finnas installerade. Kontoret kommer att ha ett centralt läge med goda kommunikationer och expansionsmöjligheter.

Brandtester för en bredare marknad

På vissa internationella marknader bl a i Finland bedöms brandegenskaperna som viktigare i vissa fastighetsprojekt. Ett internt projekt startades 2015, bland annat i samarbete med SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), med syfte att ta fram ett plastmaterial och en produkt som skulle motsvara de finländska kraven. Produktutvecklingsarbetet har nu nått så långt att produkterna genomgår avancerade brandtester, där resultaten kommer att presenteras för marknaden under första halvåret 2016.

Aktieägaraktiviteter

Ecoclimes viktigaste ambassadörer, vid sidan om kunder och medarbetare, är aktieägarna. Under 2016 planeras mer omfattande informations- och mötesaktiviteter riktade till aktieägarna, där även styrelsen kommer att föreslå en ändring av bolagsordningen vid årsstämman som betyder att bolagsstämma kan hållas i Stockholm. Även informationsarbetet för aktieägarna kommer att förbättras med olika former av löpande information under året.

Granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Aktieutdelning

Styrelsen föreslår att Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) inte lämnar någon aktieutdelning

för år 2015.

Årsstämma

Årsstämman är planerad att hållas i Vilhelmina 2016-05-17

Årsredovisning

Årsredovisning och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på AktieTorget och www.ecoclime.se ca fyra veckor innan stämman.

Kommande rapporter

Kvartalsredogörelse ett, tre månader:                                                    17 maj 2016

Halvårsrapport, första halvåret                                                              18 augusti 2016

Vilhelmina 18 februari 2016

Lennart Olofsson, VD


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy