Nyheter

Regulatorisk
17 maj 2016

Kvartalsredogörelse januari- mars 2016

Första kvartalet: januari – mars• Omsättning, TSEK:  950  (2 593)• Rörelseresultat, TSEK: 55 (102) • Resultat efter finansnetto, TSEK:   39 (99)Viktiga händelser under perioden • Brandklassning av nya komfortpaneler för EU-marknaden godkända av SP• Beslut om förvärv av Evertech Energy Solutions AB och Suncore AB• Beslut om nyemission• Försäljningsfokus på accelererad tillväxtViktiga händelser efter periodens utgång • Övertecknad nyemission• Anställning av ny VD i Ecoclime

Kommentarer från VD

Som aviserades i Q4-rapporten blev försäljningen svag under första kvartalet främst föranlett av variationer i orderingången och förskjutning av kundprojekt. Även arbetet med förvärven av Suncore och Evertech samt marknadslanseringen av Evertechs återvinningslösningar har krävt företagsledningens resurser som då även påverkat försäljningen negativt. De positiva resultaten i Evertech och Suncore kan av redovisningsmässiga skäl inte komma Ecoclime till del under Q1.

Huvuddelen av ledningens tidsresurser har ägnats åt förberedelser av den nyemission som genomfördes under mars-april, som blev övertecknad och som betyder att bolaget fått mer än 1000 nya aktieägare. Med nyemissionen i ryggen kan Ecoclime satsa mer långsiktigt på en accelererad tillväxt på basis av de produkter som utvecklats tillsammans med kunder under de inledande två åren. Anställning av en försäljningsmeriterad VD är första steget för att fokusera insatserna på ökade försäljningsvolymer, med uppbyggnad och start av den nya organisationen under augusti 2016.

Summering av kvartal 1

Intäkter och resultat:

Intäkterna under första kvartalet uppgick till 950 TSEK (2 593 TSEK) och är i huvudsak baserat på installationer av komfortsystemlösningar. Resultatet för kvartalet uppgick till 39 TSEK (99 TSEK)

Omsättningen första kvartalet är lägre än föregående år, vilket främst förklaras av variationer i orderingång och installationsprojektens storlek samt arbetet med nyemissionen och förvärven av Evertech och Suncore. Installationsarbeten i Evertech kommer inte med i första kvartalets resultat. Föregående år genomfördes ett stort installationsprojekt det fjärde kvartalet 2014 som avslutades i januari 2015. Den här typen av variationer kommer även att fortsätta under första halvåret 2016. Överkapaciteten nyttjas då för olika utvecklings- och förbättringsinsatser. Redan 2017 bör faktureringen bli mer jämnt fördelad över året.

Brandklassning av komfortpaneler med större marknadspotential

Som nämndes i helårsrapporten för 2015 har företaget arbetat med att ta fram bättre brandegenskaper i komfortpanelerna för fler fastighetsapplikationer främst för utrymningsvägar, skolor, sjukhus, hotell och vårdinrättningar och andra marknader. Projektet har genomförts under 2015 med visst ekonomiskt utvecklingsstöd av Länsstyrelsen. Under januari slutförde SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) tester av brandegenskaperna med extremt goda resultat. På basis av testresultaten kan Ecoclime erbjuda den första polymera produkten för inomhuskomfort som ytbeklädnad i fastigheter i hela Europa, med samma brandklassning som gips. Det betyder att en väsentligt större marknad öppnas.

Evertech har fått en bra start

Beslutet om förvärv av Evertech Energy Solutions AB som under senhösten 2015 började sälja en produkt för termisk energiåtervinning från fastigheter, sjöar och processer, baseras på att man omedelbart fick en bra försäljningsstart. Produkten är en kollektor som utvecklats inom Evertech sedan 2013. Den baseras på samma värmeväxlarteknologi (ETX- Energy Thermal Exchanger) som Ecoclime nyttjar i komfortpanelerna. Försäljningen startade med 3 order redan efter en månad och ytterligare 4 order inom tre månader. Integrationen med Ecoclimes försäljningsorganisation kommer att påbörjas under det andra kvartalet.

Nyemission med fokus på accelererad tillväxt

En av Ecoclimes viktigare strategier är att affärsutveckling ska ske i kundfinansierade projekt. De kunder som Ecoclime tagit rygg på under uppstartfasen har varit ”early adapters” som Umehem och Areim fastigheter samt Vilhelmina kommun/Teknikparken. Tillsammans med dessa kunder/partners har såväl komforsystemlösningarna som kollektorerna utvecklats under driftmässiga betingelser. Produkterna är nu färdiga för att lanseras på en bredare marknad. Därför har ett intensivt arbete startat under perioden för detaljerad kartläggning och planerad bearbetning av marknaderna innefattande aktiviteter som successivt ska sättas i verket i den nya organisation, som planeras som resultat av den beslutade nyemissionen.

Suncore för produktion, installationer och transparens för ägarna

Med beslutet att förvärva Suncore blir samtliga operativa verksamheter baserade på ETX-teknologin integrerade med varandra. Det blir enklare för aktieägare, kunder och leverantörer att förstå och förbättrade administrativa internprocesser som resultat. Under Q 2 kommer integrationen av förvärven att slutföras och redovisas som en samlad koncernverksamhet i Ecoclimes publika rapportering.

Finansiella nyckeltal

2016-03-31 2015-03-31

Antal   utestående aktier 6   492 537 6   492 537

Resultat,   kr/per aktie 0,01 0,02

Eget kapital,   kr/per aktie 1,16 1,33

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och BFN 2012:1, det s.k. K3-regelverket.

Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Kommande rapporter

Halvårsrapport, första halvåret                                                    18 augusti 2016

Kvartalsredogörelse, tredje kvartalet                                           10 november 2016 

Vilhelmina 17 maj 2016

Lennart Olofsson, VD

Kontaktinformation


Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 417

Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 489

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer