Nyheter

Regulatorisk
10 november 2016

Kvartalsredogörelse för Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ), juli – september 2016

Stort intresse för återvinning av spillvärme

Tredje kvartalet: juli-september

·  Stort intresse för Ecoclimes lösningar för återvinning av spillvärme med flera avsiktsförklaringar och planerade projekt för 2017 som följd

·  Avtal om installation av energisystem för återvinning av värmeenergi i en av Skanskas fastigheter tecknat till ett värde om 874 TSEK

·  Framgångsrika tester av komfortpaneler efter tidigare avbrott i produktionen

·  Omsättning, moderbolaget, 1 005 (300) TSEK, koncernen, 1 863 TSEK (N/A)

·  Resultat efter finansnetto, moderbolaget, 36 (-125) TSEK, koncernen, -116 TSEK (N/A)

Bland både fastighetsägare och byggföretag har intresset accelererat för Ecoclimes lösningar för energiåtervinningar med spillvatten som energikälla. Därför har vi under perioden främst fokuserat på att utveckla lösningar för kunders olika förutsättningar, med målet att under 2017 påbörja ett antal installationer tillsammans med byggbolag och fastighetsägare. Ett av projekten som genomförs för Skanska i Umeå har nu startat och installation sker under vinter och vår 2017. Vidare har vi tecknat avsiktsförklaringar med fyra fastighetsägare/byggbolag som ska påbörja demoinstallationer under 2017.  

Inom Ecoclime arbetar vi med, för marknaden, nya unika lösningar som påtagligt minskar koldioxidutsläppen från fastigheter samtidigt som energikostnaden minskar, vilket betyder att de successivt kommer att bli en given del i nybyggnads- och ROT-projekt. Ledtiderna i dessa projekt betyder att intäkterna och resultatet av det arbete vi nu lägger visar sig under 2017 och 2018.

Produktionsavbrottet till följd av brister i råmaterialet i början av sommaren har påverkat försäljningen av komforttak för helåret. I tredje kvartalet återtogs produktionen och vi kör nu långtidstester i vårt laboratorium som visar mycket positiva resultat. Vi har under perioden haft möjlighet att både utveckla våra egna tester och ytterligare förbättra produktkvalitén avsevärt.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång:

Efter utgången av kvartalet har vi rapporterat om att vi under tre års tid arbetat fram en energiåtervinningslösning, Evertherm ARV, som är särskilt anpassad för förorenat spillvatten som exempelvis förekommer i avloppsreningsverk men som också lämpar sig för ett stort antal industriprocesser. Evertherm är varumärkesregistrerat. Under detta varumärke kommer olika systemprodukter att säljas med varierande akronymer beroende på tillämpningar.

Vår innovation för återvinning av spillvatten i fastigheter har patentsökts. Patentansökan baseras på den unika metod vi använder för att återvinna energin i det energirika spillvattnet som släpps ut i de kommunala avloppsnäten. En energikälla som inte kunnat nyttjas på ett effektivt sätt tidigare. Lösningar baserade på den här innovationen ökar möjligheterna att minska energiförbrukningen och energikostnaden samt reducera koldioxidavtrycket från fastigheter, radikalt.

Finansiella Nyckeltal 

Finansiella Nyckeltal 

+———————————–++———+———-++———-+++++

|Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)| | | | | |

+———————————–++———+———-++———-+++++

| |3 mån |6 mån | ||

+———————————–++———+———-++———-+++++

|KONCERN |Juli – Sept |April – Sept| ||

+———————————–++———+———-++———-+++++

| |2016 | |2016 | | |

+———————————–++———+———-++———-+++++

| | | | | | |

+———————————–++———+———-++———-+++++

|Antal utestående aktier |10 775 870| |10 775 870| | |

+———————————–++———+———-++———-+++++

|Resultat, kr/per aktie |-0,01 | |-0,02 | | |

+———————————–++———+———-++———-+++++

|Eget kapital, kr/per aktie |2,50 | |2,50 | | |

+———————————–++———+———-++———-+++++

| || | || |||||

+———————————–++———+———-++———-+++++

+————————–+———-+———+———-+———+———+

| |3 mån |9 mån |12 mån |

+————————–+———-+———+———-+———+———+

|MODERBOLAGET |Juli – Sept |Jan – Sept |Jan – Dec|

+————————–+———-+———+———-+———+———+

| |2016 |2015 |2016 |2015 |2015 |

+————————–+———-+———+———-+———+———+

| | | | | | |

+————————–+———-+———+———-+———+———+

|Antal utestående aktier |10 775 870|6 492 537|10 775 870|6 492 537|6 492 537|

+————————–+———-+———+———-+———+———+

|Resultat, kr/per aktie |0,00 |-0,02 |-0,04 |0,01 |-0,07 |

+————————–+———-+———+———-+———+———+

|Eget kapital, kr/per aktie|2,58 |1,32 |2,58 |1,32 |1,32 |

+————————–+———-+———+———-+———+———+

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och BFN 2012:1, det s.k. K3-regelverket.

Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Koncernredovisningen påbörjas i samband med förvärven av Evertech Energy Solutions AB och Suncore AB. Första dag med koncernredovisning är 2016-04-01 och därmed saknas jämförelsetal med föregående år.

Granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2016:                                                                                16 februari 2017

Stockholm 10 november 2016

Christian Sandberg, VD

Mobil: 0708- 45 11 87

E-post: christian.sandberg@ecoclime.se 

Kontaktinformation


Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 417

Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 489

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer