Kommuniké från Ecoclime Group AB:s extra bolagsstämma den 27 november 2018

adminIR, News

Aktieägarna i Ecoclime Group AB höll extra bolagsstämma onsdagen den 27 november 2018 i Umeå. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Beslut om riktad nyemission

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av totalt 1 200 000 A-aktier till Celsium Group i Umeå AB. För varje A-aktie tecknad av Celsium Group ska 6,80 kronor erläggas kontant. Teckning och betalning av de nya A-aktierna ska ske tidigast efter tilldelning av aktier i företrädesemissionen av B-aktier som genomförs med bemyndigande från årsstämman 24 maj 2018, dock senast den 31 januari 2019. Styrelsen äger dock rätt att vid behov förskjuta teckningstiden och tiden för betalning.

Före den riktade nyemissionen och företrädesemissionen är Celsium Groups andel av kapitalet i Bolaget ca 31,61 % och röstandelen ca 74,71 %. Efter genomförd aktieteckning i den riktade nyemissionen och företrädesemissionen kommer Celsium Groups andel av kapitalet i Bolaget att vara ca 25,88 % och röstandelen ca 70,35 % förutsatt full teckning i företrädesemissionen.