Nyheter

Regulatorisk
12 november 2018

KALLELSE till extra bolagsstämma i Ecoclime Group AB den 27 november 2018

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Ecoclime Group AB (publ), 556902-1800, tisdagen den 27 november 2018 kl. 14:00 på adress Storgatan 38, (Ecoclimes lokaler) i Umeå.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

· dels vara införd som ägare i av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 21 november 2018, samt

· dels ha anmält sig hos bolaget under adress Storgatan 38, 903 26 Umeå, per telefon 090-77 19 00, eller per e-mail till torbjorn.hansson@ecoclime.se onsdagen den 21 november 2018. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ombud.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud tillhandahålls på begäran samt hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.ecoclime.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 21 november 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta och rösta på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 21 november 2018.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

7. Beslut om riktad nyemission 

8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av högst 1 200 000 A-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 120 000 kronor.

Rätt att teckna de nya A-aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Celsium Group i Umeå AB, org nr 556919-9101 (”Celsium Group”). För varje tecknad A-aktie ska erläggas 6,80 kronor kontant.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2018, avser besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Men då nuvarande gränser i bolagets bolagsordning avseende A-aktier hindrar en pro-rata emission av både A- och B-aktier föreslår styrelsen att bolaget delar upp emissionen i två delar, dels en riktad emission av A-aktier till bolagets enda A-aktieägare (Celsium Group), dels en företrädesemission av B-aktier till samtliga aktieägare. För att likställa emissionsförfarandet (med två emissionsbeslut) med en ordinarie företrädesemission av A- och B-aktier har Celsium Group förklarat att de inte kommer att utnyttja företrädesrätter i B-aktieemissionen motsvarande det antal A-aktier de ges rätt att teckna i den riktade emissionen. Detta förslag till beslut om riktad nyemission är villkorat av att styrelsen fattar beslutet om företrädesemission av B-aktier.

Teckningskursen för A-aktier är densamma som kommer att erbjudas aktieägarna i företrädesemissionen av B-aktier och baserar sig på marknadskursen vid tidpunkten för styrelsens beslut om förslag till nyemission med rabatt i beaktande av att det är en företrädesemission.

Teckning och betalning av de nya A-aktierna ska ske tidigast efter tilldelning av aktier i företrädesemissionen, dock senast den 31 januari 2019. Styrelsen äger dock rätt att vid behov förskjuta teckningstiden och tiden för betalning.

De nya A-aktierna omfattas av omvandlingsförbehåll och medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Före den riktade nyemissionen och företrädesemissionen är Celsium Groups andel av kapitalet i Bolaget ca 31,61 % och röstandelen ca 74,71 %. Efter genomförd aktieteckning i den riktade nyemissionen och företrädesemissionen kommer Celsium Groups andel av kapitalet i Bolaget att vara ca 25,88 % och röstandelen ca 70,35 % förutsatt full teckning i företrädesemissionen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 7 erfordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar m.m.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Storgatan 38 i Umeå samt på bolagets hemsida www.ecoclime.se senast två veckor före stämman. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till 18 858 898 och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 50 997 898. Varav 3 571 000 A-aktier med röstvärde 10 och 15 287 898 B-aktier med röstvärde 1.

Umeå i november 2018

Ecoclime Group AB

Styrelsen

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer