Nyheter

Regulatorisk
26 april 2016

Kallelse till årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) den 24 maj 2016

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ),

556902-1800, tisdagen den 24 maj 2016 kl. 14:00 på adress Videvägen 69 (Suncore´s lokaler) i Vilhelmina.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

– dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per onsdagen den 18 maj 2016, samt

– dels ha anmält sig hos bolaget under adress Nygatan 14, 903 27 Umeå, per telefon

090-77 19 00, eller per e-mail till torbjorn.hansson@ecoclime.se senast kl. 16:00

fredagen den 20 maj 2016. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisations-nummer, adress och aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 24 maj 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta och rösta på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

7. a) Anförande av verkställande direktören

b) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräk-ningen.

c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av styrelse

12. Val av revisor

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

14. Ändring av Bolagsordning

a) Komplettering av Bolagsordning med möjlighet att hålla bolagsstämma på fler orter än där styrelsen har sitt säte.

15. Övriga ärenden

16. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 9-11; Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt beslut om arvoden

Aktieägare företrädande cirka 60 procent av samtliga röster i bolaget har förklarat sig komma att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslå omval av Peter Nygårds, Lennart Olofsson, Torbjörn Hansson, Niklas Ekblom, Anders Dalstål och Roger Östlin.

Nyval av Jenny Löfgren.

Jenny har de senaste 10 åren arbetat med globala marknadsfrågor inom Sandvik koncernen.

Bland annat implementering av nya strategiska tillväxtprojekt, inklusive affärsutveckling, produktstrategier och projektledning.

Peter Nygårds föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.

Föreslås att inte välja några styrelsesuppleanter.

Föreslås att arvode till ordinarie ledamöter skall utgå med ett prisbasbelopp, 44 300 kr och till styrelsens ordförande med två prisbasbelopp, 88 600 kr.

Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Punkt 12; Val av revisor

Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB (EY) med Micael Engström som huvudansvarig revisor.

Punkt 13; Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med sammanlagt högst 250.000 kronor motsvarande högst 2.500.000 st. aktier. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske genom apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget genom teckningsoptioner att skapa förut­sättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 23 % baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Punkt 14; Ändring av Bolagsordning

Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om att ändra Bolagsordningen så att bolagsstämmor kan hållas på fler orter än där styrelsen har sitt säte.

Förslag på komplettering

Bolagsstämma skall hållas i Vilhelmina kommun, Umeå kommun eller Stockholms kommun enligt styrelsens val

Handlingar m.m.

Årsredovisning med revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Nygatan 14 i Umeå samt på bolagets hemsida http://www.ecoclime.se/ senast 14 dagar före stämman. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 10.775.870 st

Umeå i april 2016

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Styrelsen

Kontaktinformation


Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 417

Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 489

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer