Investerare

Bolagsstyrning

Den svenska koden för bolagsstyrning (”Koden”) gäller alla svenska företag som är noterade på Nasdaq Stockholm, NGM Equity och Nasdaq First North Premier Growth Market. Ecoclime Group är listat på First North Premier Growth Market och tillämpar Koden.

Certified advisor

Certified advisor

FNCA Sweden AB
Nybrogatan 34
Box 5807
102 48 Stockholm
Tel: +46 8 528 00 399


Hemsida: www.fnca.se
E-mail: info@fnca.se

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport

Ecoclime Group AB har upprättat bolagsstyrningsrapport som återfinns i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Valberedning

Valberedning

Ecoclime – Valberedning inför årsstämman 2022

Enligt beslut vid årsstämman 2021 i Ecoclime Group AB (publ) har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2022, utsedd av de största ägarna i bolaget.

Valberedningen består av:

  • Torbjörn Hansson, ordförande, utsedd av Celsium Group AB
  • Peter Hamberg, utsedd av Hamberg förvaltning AB
  • Viktor Mandel, SBB Svea Fastigheter AB
  • Peter Nygårds, ordförande i Ecoclime Group AB

 

Information om valberedningens arbete samt instruktion för valberedningen finns på Ecoclimes webbplats. 

Ecoclimes årsstämma 2022 kommer att hållas i Vilhelmina den 5 maj 2022.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det via e-post till valberedningen@ecoclime.se

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämma 2022 samt på bolagets webbplats.

Incitaments- och konvertibelprogram

Incitaments- och konvertibelprogram

Bolaget har lanserat två optionsprogram, ett till styrelsen och ett till nyckelpersoner och anställda. Avtalen är i all väsentlighet lika därav hanteras dessa tillsammans i denna redogörelse.

Huvudägarna och styrelsens motiv till dessa program är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen.

Det sammanlagda antalet optionsrätter uppgår till högst 1 500 000 varav serie 2021/2024:1 består av högst 1 000 000 optioner till nyckelpersoner och anställda. Samt serie 2021/2024:2 av högst 500 000 optioner till styrelsen. Värderingen av Optionsrätterna baseras på beräkning enligt Black-Scholes optionsvärderingsmodell och har utförts av en oberoende värderare och har fastställts till 2,90 kronor per Optionsrätt. Detta belopp per optionsrätt speglar marknadsvärdet vilket alla deltagare har erlagt.

Teckningsperioden är från och med 2024-11-01 till och med 2024-12-31. Optionsinnehavaren har rätt att vid utgången under Teckningsperioden, i slutet av 2024, för varje Optionsrätt, påkalla Teckning av en (1) ny Aktie i Bolaget.

Teckningskursen för varje Aktie motsvarar 130 procent av genomsnittet av B-aktiens volymvägda senaste betalkurs under en period om tio (10) handelsdagar efter årsstämman 2021, vilket motsvarar 21,67 kronor.

Antal optioner vid periodens slut uppgår till 1 500 000 st, vilket var maximalt som erbjöds att tecknas. Inga optioner är förverkade, inlösta eller förfallna under perioden samt inga optioner är inlösningsbara vid periodens slut.

Ersättningar

Ersättning till styrelsen, verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

På årsstämman beslutades att arvode om 150 000 kronor ska utgå till styrelseordförande samt att övriga ledamöter ska ersättas med 75 000 kronor vardera.

Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till någon särskild ersättning vid uppdragets upphörande.

Bolagsordning

Bolagsordning

Information om bolagsstämma

Information om bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman, som är Ecoclimes högsta beslutade organ. Vid årsstämman, som hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång förekommer till behandling bland annat: föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; beslut om utdelning, val av styrelse och revisorer samt andra lagstadgade ärenden liksom förslag från styrelse och aktieägare.


Kallelse till bolagsstämma ska enligt bolagsordningen ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

2022

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer