Insikter och nyheterEn klimatsmart framtid

Hur kan fastigheter bidra till minskade utsläpp?

Energin från spillvatten räknas inte som en resurs idag. Vi låter istället värmeenergin sippra ned i marken på sin väg till vattenreningsverket. Samtidigt är produktion av energi en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser. Tänk om alla fastigheter återvann värmen från avloppsvattnet…

Ecoclimes vision är att alla fastigheter, så långt det är tekniskt möjligt, ska vara självförsörjande på energi. En viktig del är att ta vara på värmeenergin i spillvattnet.

Låt oss visa ett exempel på hur mycket utsläpp av växthusgaser vi hade kunnat undvika. Exemplet är utifrån att alla nyproducerade hus i Sverige, Danmark och Tyskland installerar Ecoclimes system för återvinning av värmeenergin i spillvatten, Evertherm SEW. Systemet har en återvinningspotential om 95% av energin.

Beräkningarna baseras på statistik vid varmvattenberedning per lägenhet och antal nya lägenheter som byggs, emissionsfaktor el respektive fjärrvärme i de tre länderna. För enkelhets skull har vi räknat med att dessa siffror är konstanta, även om vi vet att energiproduktionen sannolikt kommer att bli renare över tid samt att antalet nybyggda lägenheter kommer att variera. Dessutom är det förstås en utopi att alla nybyggda fastigheter i Sverige, Danmark och Tyskland skulle installera Evertherm SEW. Men det exempel vi har tagit fram är för att belysa hur en produkt som redan finns på marknaden kan skapa stora värden i termer av minskade växthusgasutsläpp.

I diagrammet ser vi alltså att om alla nybyggda flerbostadshus i de aktuella länderna skulle installera en lösning för att cirkulera värmeenergin i spillvatten (med en återvinningspotential på 95%), efter 5 år skulle resultera i att 1 671 tusen ton koldioxidekvivalenter undviks. Efter 10 år är den samlade effekten 6 128 tusen ton och efter 20 år 23 400 tusen ton koldioxidekvivalenter.

Som en jämförelse var Sveriges totala växthusgasutsläpp 52 660 tusen ton koldioxidekvivalenter år 2017. Produktion av el och fjärrvärme stod då för 4 413 tusen ton.

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi har räknat: info@ecoclime.se.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler nyheter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link