Insikter och nyheterEn klimatsmart framtid

"God inomhusmiljö i skolan viktigt för inlärningsförmågan"

Bristande inomhusmiljö i skolor kan ha negativa effekter på skolbarnens hälsa. Dessutom kan deras inlärningsförmåga försämras. Bra inomhusmiljö är av stor vikt både för skolbarnens välbefinnande och deras skolresultat, skriver Lars Ekberg, docent i installationsteknik och adjungerad professor vid Chalmers i tidningen Energi & Miljö.

God inomhusmiljö karaktäriseras bl a av att temperaturförhållandena är behagliga, att det inte förekommer obehag i form av drag, att luften känns frisk och fräsch samt att det inte förekommer oacceptabelt buller.

Lars Ekberg, som är ansvarig för affärsområde Fastighetsföretag och industri vid CIT Energy Management AB, skriver i senaste numret av Energi & Miljö (nummer 8, 2020) om vad som är avgörande för bra en inomhusmiljö i skolor.

Rätt ventilationsfunktion

Ventilation handlar i grunden om utbyte av luft i ett rum. Varm och förorenad luft förs bort och ersätts med sval och ren luft.

Det kommer ofta att uppstå ett behov att behandla den tillförda luften; att vid behov reducera tillförseln av föroreningar utifrån med hjälp av effektiva filter och att vid behov temperera tilluften.

Grunderna missas i flera fall

Ekberg radar upp exempel på praktikfall där precis dessa grunder missats, så grovt att det fått allvarliga konsekvenser. Det handlar om missnöjda lärare, elever och föräldrar och försämrade skolresultat. Det handlar i en del fall om förelägganden, förenade med vite från Arbetsmiljöverket och om mycket kostsamma utredningar och åtgärder för att rätta till bristerna.

Från krav till fungerande skola

Olika praktikfall ger exempel på misstag begångna i olika skeden. Det handlar om olyckliga systemval och felaktiga beslut i tidiga skeden. Det handlar också om tveksamma eller rent av olämpliga åtgärder under driftskedet.

För att öka sannolikheten att varje skola blir en bra skola med god inomhusmiljö, friska skolbarn och bra skolresultat behöver alla som är delaktiga i skapandet av skolmiljöer jobba med helhetssyn och erforderlig förståelse för byggnaden och dess installationer som ett system.

Det här är något som berör många yrkeskategorier: beställare, projektörer, entreprenörer, driftpersonal, förvaltare, skolpersonal och inte minst skolverksamhetens huvudmän.

Detta är ett utdrag från texten “God inomhusmiljö – en förutsättning för friska skolbarn” i tidningen Energi & Miljö, nummer 8, 2020, sida 28–29.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link