Insikter och nyheterEn klimatsmart framtid

Ecoclime presenterar: Det nordiska energibolaget St1

Vi på Ecoclime vill gärna lyfta fram företag och initiativ som vi tror kommer att bidra till den gröna omställningen. Idag vill vi presentera St1 lite närmare. St1 är ett nordiskt energibolag vars vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂medveten energi, för den globala omställningen från fossilberoende till hållbart och klimatneutralt. Insatserna för minskad fossil CO₂ görs inom ett flertal områden, från att ställa om oljeraffinaderi till bioraffinaderi till geotermisk värme och produktion av etanol från avfall från både skog och livsmedel. St1 har ett helhetsperspektiv på frågorna där kolets kretslopp studeras globalt och där varje produktionssystem bedöms över hela livscykeln. 

Problem och möjligheter diskuterades under ett webinarium i juni, då företrädare för både St1, olika organisationer och statliga representanter fick komma till tals. Sammanfattning från webinariet: 

Världens befolkning väntas öka från 7,6 miljarder 2017 till 9,8 miljarder 2050, samtidigt väntas bruttonationalprodukten fördubblas från 2017 till 2040. Detta innebär ett kraftigt ökat energibehov. Användning av fossil olja, gas och kol svarar idag för absoluta merparten av konsumtionen, medan vattenkraft och andra förnybara energikällor står för en marginell del. Med ändrade konsumtionsmönster och produkter på marknaden ökade energikonsumtionen med hela 2,3 procent under 2018, vilket är mer än någonsin. För att klara 2-gradersmålet enligt Parisavtalet måste koldioxidutsläppen minskas till hälften år 2030, jämfört med 2010. Under 2014–2018 investerades 1000 miljarder dollar per år för kapacitet att producera fossila bränslen, medan bara 300 miljarder dollar per år investerades för förnybar energi. Fortsätter den utvecklingen kommer användningen av fossila bränslen att öka och därmed koldioxidutsläppen.

Timo Huhtisaari, chef för Sustainability & Future Business hos St1:

 • Naturligt cirkulerar kolet mellan land, atmosfär och hav. Men idag har vi en ohållbar kolcykel där mer kol fylls på atmosfären än som tas bort därifrån. Mycket mer förnybar energi och koldioxidneutrala bränslen krävs.
 • Det behövs infångning av koldioxid för att ta tillbaka det överskott som redan släppts ut och dessutom att infångad koldioxid används. Detta koncept brukar benämnas CCU (Carbon Capture and Utilization), som ett mer utvecklat alternativ till CCS (Carbon Capture and Storage). 
 • Det tekniska koncept St1 arbetar för går ut på att använda koldioxiden som råvara vid tillverkning av bränslen, som kan vara antingen vätske- eller gasformiga. Koldioxiden kan fångas in vid industrier som har stora utsläpp, men det är också möjligt att ta den direkt ur luften. Det senare alternativet är dock dyrare. Dessutom behövs i båda fallen väte och det fås genom elektrolys av vatten. Till allt detta krävs stora mängder el och den ska vara förnybar. 
 • En kraftig utbyggnad av vind- och solkraft behövs.
 • Lösningen på problematiken med klimatförändringar och energiförsörjning kräver ett holistiskt tänkande och ett starkt samarbete på lokal och global nivå mellan alla aktörer, intressenter och organisationer. 

Mika Anttonen, styrelseledamot och majoritetsägare i St1 Nordic Group: 

 • Konceptet att använda el vid produktion av syntetiska bränslen kallas Power-to-X, detta kommer att göras i St1:s anläggningar. 
 • För att hela industrin ska klara omställningen och alla investeringar som behöver göras krävs både regleringar och stöd.
 • Dagens olika system med exempelvis handeln med utsläppsrätter fungerar mindre bra. Det krävs i stället sektorsövergripande styrmedel och stöd som är lika inom hela EU och helst i hela världen. Företag ska åta sig bindande mål. De som släpper ut får betala och de som fångar in (och helst använder) koldioxiden ska få betalt.
 • Hur ska man sedan få aktörer att investera i elproduktion när elpriserna fortfarande är så låga?
 • När elen är billig, som idag, bör man passa på att producera väte genom elektrolys, antingen väte som används direkt som bränsle eller som råvara för syntetiska bränslen.
 • Skogen är en naturlig kolsänka, som hotas genom avskogning till betesmark och av bränder. Globalt måste volymen skog öka, samtidigt med övriga åtgärder. Utan ökad beskogning kan vi inte nå målen.

Läs mer om St1 på deras hemsida!

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler nyheter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link