Nyheter

Regulatorisk
18 augusti 2016

Halvårsrapport för Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Förvärvet av Evertech över förväntan

Andra kvartalet: april-juni

• Nyemissionen övertecknad, genomförd och avslutad med framgång

• Framgångar med nya projekt i dotterbolaget Evertech

• Svacka i försäljningen av komforttak

• Installation av ROT-projekt med komfortpaneler, ventilation och rumsstyrning etapp 2 av HSB;s kundcenter i Umeå genomförs

• Snabbt ökande intresse för Evertechs koncept för återvinning av värme där LoI-avtal (Letter of Intent – avsiktsförklaringar) har tecknats med flera fastighetsägare om samarbete för energieffektivisering

• LoI har tecknats om ett digitaliseringsprojekt med tre olika fastighetsföretag/-fastighetsägare baserat på ”Internet of things” för styrning och fastighetsautomation med Ecoclimes rumskomfortenheter och Evertechs energiåtervinning

• Omsättning, moderbolaget, 970 (2 230) TSEK, koncernen, 2 311 TSEK (N/A)

• Resultat efter finansnetto, moderbolaget,  – 495 (72) TSEK, koncernen, -173 TSEK (N/A)

Första halvåret: januari-juni*)

• Omsättning 1 921 (4 823) TSEK (enbart moderbolaget)

• Resultat efter finansnetto – 456 (169) TSEK (enbart moderbolaget)

¬*) Första halvåret avser även punkter som inte beskrivs ovan för perioden april-juni.

Efter rapportperiodens utgång

• Två nya LoI avtal tecknade med fastighetsägare om återvinningsprojekt av flera GWh energi årligen

• Miljonoffert till rikstäckande fastighetsbolag om återvinningsprojekt

Kommentarer från VD

Det är med stor tillförsikt som jag som ny VD ska ta verksamheten vidare till nästa fas av Ecoclimes utveckling. Framgångar har uppnåtts i Evertech då alltfler fastighetsägare, projekteringskonsulter och totalentreprenörer har börjat projektera Evertechs energiåtervinningslösningar.  Projekt planeras nu bland annat med två av Sveriges största fastighets- och byggföretag.

I Ecoclime hade vi hoppats på klartecken i ett projekt som istället uteblev. Detta på grund av en försäljning av den fastighet på Kungsholmen där den tidigare fastighetsägaren beslutat installera ytterligare 14 000 m2 av Ecoclimes komforttak. Det projektet har avbrutits av den nye fastighetsägaren. I juni stoppades tillverkning av komfortpaneler på grund av brister i råmaterialet från en underleverantör. Återstart kommer att ske första veckan i september. Den framgångsrikt genomförda nyemissionen möjliggör nu den framtidssatsning och accelererade expansion som styrelsen beslutat ska genomföras, där aktiviteter påbörjats med fokus på utvalda målmarknader.

Avslutad nyemission

Ecoclime avslutade under andra kvartalet en nyemission om 18 MSEK riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare. Intresset var stort och emissionen blev övertecknad. Emissionen hade en teckningsgrad om 134 % och tecknades av mer än 1 000 investerare, vilket innebär att bolaget efter emissionen hade cirka 1 200 aktieägare. Nyemissionen genomfördes riktad till allmänheten, utan företräde till befintliga aktieägare. Syftet med detta upplägg var att bredda ägarbasen och därigenom stärka handeln i Ecoclimes aktie. Mot bakgrund av att nyemissionen övertecknades, beslutade styrelsen att till fullo utnyttja överteckningsemissionen om högst 5 MSEK, vilket ger en total emissionslikvid om 23 MSEK, före emissionskostnader och bryggfinansiering.

Nyemissionen innebär att aktiekapitalet ökade med 300 000 SEK genom en emission av

3 000 000 aktier. Överteckningsemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med ytterligare 83 333 SEK genom emission av 833 333 aktier som ger ett totalt aktiekapital i bolaget om 1 077 586,70 SEK fördelat på 10 775 870 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,10 SEK.Ny VD

Christian Sandberg, tidigare marknadschef i NIRAS Sweden AB, anställdes som ny VD med tillträde den 15 augusti 2016. Christian har de senaste åren särskilt arbetat med affärsutveckling inom byggprojektledning, hyresgästrådgivning och miljötjänster till fastighetsbranschen.  Försäljningsutvecklingen

Första halvåret har underskridit planerna för komforttaken främst förorsakat av det förskjutna och sedan avbrutna projektet som omnämns under VD kommentaren. Den avslutade emissionen och de ökade försäljningsinsatserna därefter, särskilt för Evertech, har resulterat i flera skarpa projekt till stora fastighetsägare i Sverige. Där ett miljonprojekt offererats under augusti till ett av de största byggföretagen i Sverige.Nya LoI projekt

Som omnämnts tidigare har LoI-avtalade projektsamarbeten med HSB, Riksbyggen och en Folkets Hus-förening tecknats. Efter rapportperiodens utgång har ytterligare två LoI-avtalade projekt initierats och ytterligare ett kommer att beslutas av en BRF (bostadsrättsförening) före utgången av augusti.Avbrott i produktion påverkar resultatet för året

I mitten av juni levererade företagets viktigaste underleverantör av råmaterial till komfortpanelerna ett felaktigt sammansatt material.  Materialet kunde inte bearbetas i processen för tillverkning av de absorbenter som ingår som värmeväxlare i komfortpanelerna och visade sig efter tester av hela den aktuella leveransen ha ojämn kvalitet. Leveransen omfattade hela den budgeterade försäljningen för tillverkning av absorbenter under hösten 2016. Mot den här bakgrunden har ett internt arbete inletts för att ytterligare skärpa kvalitetskraven på underleverantören.

Kontaktinformation


Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 417

Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 489

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer