Styrelsen i Ecoclime gjorde 2016 bedömningen att bolagets teknologiska försprång, gynnsamma produktmarginaler och IPR:er utgör en stark grund för att bolaget bör planera för en snabbare tillväxt. I februari 2017 beslutade styrelsen att inleda genomförandet av en ny tillväxtstrategi innefattande förvärv, integration av systemprodukter och licensförsäljning. Etableringen av strategin startade med förvärvet av Flexibel luftbehandling AB den 1 juni 2017 samt ett strategiskt samarbete med Fortum Värme AB (idag Stockholm Exergi) samägt med Stockholm stad, med syftet att bland annat nyttja spillvärme för att utjämna belastningen i fjärrvärmenäten och möjligheterna att nyttja Ecoclimes olika lösningar för återvinning och distribution av komfortenergi.

Under våren 2018 gjorde Ecoclime ytterligare ett förvärv av SDC Automation – en expert inom fastighetsautomation med egna digitala specialprodukter och IoT-plattformar.

Ecoclime har utvärderat tre scenarier som underlag för tillväxtstrategin baserade på olika marknadsförutsättningar avseende försäljning och finansiering. Cirka 80 % av tillväxten ska ske via de förvärvade bolagen som även kan öka sin tillväxt med 10-15 % årligen och sina marginaler från nuvarande 5-8 % till 15 %. Återstående 20 % av tillväxtökningen kommer i kärnverksamheten vars produktmarginaler idag varierar mellan 20 – 75 %. Omkostnaderna för den planerade strategin samt introduktionen av Ecoclimes strategier, produkter och affärsmodeller påverkar gruppens rörelsemarginal som år 3 bedöms kunna uppgå till 11 % inom hela gruppen och lägst 15% efter tre år i respektive förvärvat bolag. Ett delmål är att under de tre åren lägga grunden för ett kassaflöde i gruppen som möjliggör en expansion internationellt.

Det scenario som valts ut i tillväxtplanen innebär att försäljningstillväxten ska åstadkommas genom organisk tillväxt i kärnverksamheten om 20% per år vilket ger ca 15 MSEK 2018, 30 MSEK 2019, 64 MSEK 2020. Resterande ca 280 MSEK av omsättningstillväxten kommer från de förvärvade bolagen innefattande deras omsättningsökning främst via integrationen av Ecoclimes produkter och via organisk tillväxt med högre marginaler, vilket möjliggörs med Ecoclimes produktprogram. Scenariot ger en rullande omsättningstakt om cirka 70 MSEK under 2018, att jämföras med 30 MSEK i nettoomsättning 2017 och 2016 års 3,7 MSEK. Med ytterligare 4 st förvärv under kommande tre år och etableringar på tre svenska lokalmarknader bör en omsättningsökning till mer än 330 MSEK uppnås i gruppen med en EBIT om 11%. Ska bolaget förverkliga det här scenariot krävs ytterligare kapitaltillskott som kan möjliggöras bland annat genom en kombination av tillskott av eget kapital, säkerställda banklån, efterställda lån och riktade emissioner.

Framgångsfaktorer för den fortsatta tillväxten:

• Förvärv av projekterings- och installations-företag på lokala marknader som delfinansieras genom riktade nyemissioner till säljaren
• Integration av Ecoclimes produkter och affärsmodeller på de förvärvade bolagens marknader
• Fortsatt effektiv drift av verksamheten, högre täckningsbidrag för installationsprodukterna och åtföljande goda kassaflöden
• Medfinansiering från aktiemarknaden och finansiella partners som EIB, bank och finansinstitut

Historiskt avspeglar sig goda produktmarginaler och effektiv drift i bolagets relativt låga andel balanserade immateriella tillgångar i relation till den stora mängden nya innovativa systemprodukter som utvecklats tillsammans med olika kunder. Utvecklingen av det omfattande produktprogrammet, som idag utgör basen för Ecoclimes cirkulära energisystem, har till största delen finansierats genom kundprojekt och “mjuka pengar”.