Ecoclime Group: särskilt framgångsrikt fjärde kvartal lyfte helåret

Petra KyllermanIR, News

En avsevärd organisk omsättningsökning och förbättring av flertalet nyckeltal blev resultatet av det fjärde kvartalet. Bolaget har därmed uppnått tillväxten enligt scenariot för helåret. Även EBITDA-målet överträffade förväntningarna efter tredje kvartalet, som påverkats av avmattningen i byggkonjunkturen under året. Med en EBITDA-marginal om 11 % uppnåddes i det närmaste målet om 15 % för helåret. I fjärde kvartalet har samtliga tre affärssegment förbättrat omsättningen med över 25 %. Ecoclime Solutions kärnverksamhet ökade omsättningen organiskt med mer än 100 % under kvartalet och SDC Automation mer än 90 % över helåret.

Nettoomsättningen Q4 ökade organiskt med 29 % till 20 726 TSEK. EBITDA i Q4 ökade till 4 053 TSEK jämfört med 2 759 i Q4 2018. EBITDA-marginalen Q4 ökade från 17 % till 20 %. EBITA Q4 ökade med 21 % till 2 729 MSEK. Kassalikviditeten minskade från 171 % till 162 % i Q4, soliditeten ökade till 75 % från 68 % i Q4 2018.

Lennart Olofsson VD i Ecoclime: ”Att vi nått de här resultaten med ökad organisk tillväxt i kärnverksamheten samtidigt som vi inom moderbolaget gjort omfattande interna satsningar på förberedelser för flytten till First North Premier, samt de tidskrävande förhandlingarna som resulterade i avtalet om förvärvet av H-gruppen Totalinstallatör, är en prestation. Samtliga tre affärssegment återhämtade sig efter en nedgång de första nio månaderna, därtill ökade vi såväl omsättning som resultat kraftigt under kvartalet, vilket är fantastiskt! Vi känner oss väl rustade för fortsatt tillväxt under kommande år. Under 2020 kommer vi att fördubbla nettoomsättningen i och med förvärvet av H-gruppen och de följder detta förvärv får för våra kommande aktiviteter inom affärsområdet Cirkulär energi.”

Länkar: Bokslutskommuniké 2019; Bilaga omräkningseffekter IFRS.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lennart Olofsson, VD, lennart.olofsson@ecoclime.se, 0705-37 16 42. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl 08.30 CET. 

Ecoclime Group AB är plattform för en grupp företag med klimat- och miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se