18 februari 2022

Analysuppdatering Ecoclime, kv4 2021: Ökad försäljning och bättre bruttomarginaler


Analys av

Analys i PDF

God försäljning för Fastighetsautomation och Cirkulär Energi

Ecoclime-koncernen nådde 4% högre nettoomsättning kv4/2021 jämfört med vår prognos. Faktureringen var ganska jämnt fördelad mellan de tre affärsområdena Fastighetsautomation, Cirkulär Energi och Inomhus-klimat. Den positiva försäljningstrenden detta kvartal var tydligast för Cirkulär Energi och Fastighetsautomation.

Lönsamhetsmässigt står Fastighetsautomation för omkring 60% av rörelseresultatet. Cirkulär Energi förbättrade sin resultatnivå men behöver komma upp ytterligare en bit för att klara koncernens lönsamhetsmål inför 2022 om 15% EBITDA-marginal, vilket även gäller för Inomhusklimat.

Hög bruttomarginal överraskade oss positivt

Samtidigt förbättrades bruttomarginalen till 57%, jämfört med vårt estimat om 49%. Däremot drog övriga externa kostnader (bland annat kopplat till förvärven) iväg till 12,9 miljoner kronor mot vår tidigare uppskattning om 4,3 miljoner kronor. Sammantaget hamnade rörelse-resultatet efter avskrivningar därmed ungefär på den nivå vi hade förutspått. Intäkterna och bruttomarginalen är väsentliga för den framtida intjäningsförmågan. De extraordinära kostnaderna kopplat till nuvarande expansion av verksamheten inklusive för-värv räknar vi med kommer att minska från andra kvartalet 2022.

Uppjusterade intäkts- och resultatprognoser

Vi justerar upp våra intäkts- och resultatprognoser främst som en följd av förvärvet av Miljöbelysning, vilket adderar 70 miljoner kronor i årlig försäljning och 7,8 miljoner kronor i rörelseresultat. Men vi räknar också med en organisk tillväxt på drygt 20 procent under 2022 för koncernen.

Värdering av aktien

Vi värderar Ecoclime-aktien genom en samman-vägning av tre olika nyckeltal. En kassaflödesvärdering baserat på våra prognoser samt jämförande nyckeltal med fyra branschbolag mätt på EV/Sales samt EV/EBITDA. Givet dessa förutsättningar hamnar en sammanvägd riktkurs på 20,0 kronor per aktie i basscenariot (tidigare 17,1 kronor).
I vårt Bear-scenario blir motsvarande riktkurs på 14,5 kronor per aktie (tidigare 13,0 kronor), medan riktkursen i Bull-scenariot ökar till 25,5 kronor/aktie (tidigare 21,4 kronor).

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer