2 juni 2022

Analysuppdatering Ecoclime, kv1 2022: Ökat kostnadsfokus i växande koncern


Analys av

Analys i PDF

Ökat kostnadsfokus i växande koncern

Ecoclimes rapport för första kvartalet 2022 motsvarade i stort sett våra för-väntningar vad gäller intäkter. Däremot ökade flera kostnadsposter, där bola-gets ledning har initierat ett besparingsprogram. Vår riktkurs i Bas-scenariot blir 18,2 kronor per aktie (tidigare 20,0 kronor per aktie), främst beroende på ett högre avkastningskrav och lägre jämförelsevärderingar.

God försäljning för Cirkulär Energi och Inomhusklimat

Ecoclime-koncernens nettoomsättning kv1/2022 landade 2 procent lägre än våra pro-gnoser. Det nya förvärvet Miljöbelysning ingick två månader av tre i affärsområde Smarta Fastigheter (tidigare Fastighetsautomation) som dock sammantaget inte nådde upp till tidigare intäktsnivåer på grund av en jämförelse med ett starkt kv1/2021. Däre-mot fortsatte Cirkulär Energi och Inomhusklimat att utvecklas väl med en god intäkts-tillväxt. Lönsamhetsmässigt gick Cirkulär Energi från förlust i kv1/2021 till vinst i kv1/2022, medan Inomhusklimat stannade kvar på röda siffror.

En relativt stor resultatavvikelse jämfört med våra prognoser beror på att övriga extra-ordinära rörelsekostnader låg kvar på en hög nivå även i kv1 2022. Företagsledningen har initierat en översyn av kostnaderna i koncernen, liksom underpresterande delar, där affärsområde Inomhusklimat är ett sådant.

Bra förutsättningar för tillväxt

Vi ser fortsatt goda förutsättningar för tillväxt för Ecoclime de närmaste åren. Detta mot bakgrund av att fastighets- och byggbolagen behöver reducera sina energiemissioner av hållbarhetsskäl, samtidigt som de har mycket starka ekonomiska incitament att spara driftskostnader för att därigenom öka sina fastighetsvärden. Energisparbehovet är ännu mer dramatiskt i Tyskland till följd av sanktioner vid köp av rysk gas och olja.

Vi gör endast marginella förändringar i våra prognoser för åren 2022 till 2024. För helå-ret 2025 och 2026 höjer vi dock intäktsprognoser med ca 4 respektive ca 12 procent.

Lägre riktkurs till följd av högre avkastningskrav

Vi värderar Ecoclime-aktien genom en sammanvägning av tre olika nyckeltal. En kassa-flödesvärdering baserat på våra prognoser med 50% vikt samt jämförande nyckeltal med fyra branschbolag mätt på EV/Sales samt EV/EBITDA med vardera 25% vikt.

Med dessa förutsättningar hamnar en sammanvägd riktkurs på 18,2 kronor per aktie i basscenariot (tidigare 20,0 kronor). Förändringen beror främst på ett högre avkast-ningskrav till följd av stigande räntor samt en lägre värdering av jämförbara bolag.

I vårt Bear-scenario blir motsvarande riktkurs på 13,6 kronor per aktie (tidigare 14,5 kro-nor. Riktkursen i Bull-scenariot hamnar på 22,9 kronor/aktie (tidigare 25,8 kronor).

 

Läs hela analysen i PDF:en.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer