2021-05-05

Kommuniké från årsstämma i Ecoclime Group AB

Årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) har hållits den 5 maj 2021. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

5 maj 2021 16:00

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske utan att resultatet ska balanseras i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké och årsredovisning för år 2020.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor m.m.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Peter Nygårds, Lennart Olofsson, Roger Östlin, Ylwa Karlgren och Svante Östblom. Till ordinarie styrelseledamot nyvaldes Gaétan Boyer. Till ordförande omvaldes Peter Nygårds och till revisor omvaldes Ernst & Young.

Det beslutades att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 95 200 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget med 47 600 kronor per person, samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsordningsändring
Stämman beslutade att göra smärre justeringar i bolagets bolagsordning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och instruktion för valberedning
Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt instruktion för valberedningen.

Beslut om kvittningsemission av aktier
Stämman beslutade om nyemission av aktier, innebärande i huvudsak att 210 235 A-aktier emitteras i Bolaget, vilket medför en ökning av aktiekapitalet med 21 023,50 kronor. Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma JLO Invest AB, org.nr 556249-6595, och Gold Line Management & Financials AB, org.nr 556472-5363, i enlighet med de villkor som framgår i kallelsen. De nyemitterade A-aktierna ska i sin helhet betalas genom kvittning av tecknarnas fordringar på Ecoclime.

Beslut om optionsprogram till ledande befattningshavare och anställda samt styrelsen
Stämman beslutade att anta dels ett optionsprogram för ledande befattningshavare och anställda, dels ett optionsprogram för styrelsen. Optionsprogrammen innefattar emission av teckningsoptioner och syftar till att bland annat skapa ett långsiktigt ägarengagemang i Bolaget hos de anställda, ledande befattningshavare och styrelsen.

Beslut om bemyndigande till styrelsen
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 10 000 000 aktier totalt.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen för årsstämman vilken finns tillgänglig på Ecoclimes hemsida, www.ecoclime.se. 

Om Ecoclime

Ecoclime AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå.

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link