2020-09-29

Ecoclime offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission

Den riktade nyemissionen avses genomföras av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 juni 2020 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Bookbuilding-förfarandet, kommer att påbörjas tidigast kl 17.31 idag den 29 september 2020 och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North Premier Growth Market påbörjas den 30 september 2020. Det accelererade bookbuilding-förfarandet kan komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas och Bolaget kan således välja att inte genomföra den riktade nyemissionen. Ecoclime kommer att informera om utfallet av nyemissionen i ett pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har avslutats och tilldelningen av aktier i nyemissionen är klar.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att diversifiera ägarbasen med väl ansedda investerare som tillför Bolaget mervärden och att den riktade nyemissionen bedöms vara den bästa möjligheten att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, tillföra nytt kapital till för Bolaget attraktiva villkor. Genom att teckningskursen i den riktade nyemissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och sole bookrunner och Advokatfirman Glimstedt agerar legal rådgivare i samband med nyemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i nyemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2020 kl 17.31 CET.

Om Ecoclime Group ABEcoclime Group AB innefattar en grupp företag med klimat- och miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se. www.ecoclime.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link