2020-05-14

Ecoclime Q1 - mer än fördubblad omsättning och kraftiga resultatförbättringar

· Nettoomsättningen ökade med 119 % till 34 233 TSEK (15 641)
· Organisk tillväxt i koncernens nettoomsättning, 41,4 %
· EBITDA ökade till 3 233 TSEK (481)
· EBITDA-marginalen ökade till 9 % (3).
· EBITA ökade till 1 991 (-52) och till 6 % (0).
· Kassalikviditeten minskade till 121 % (193), påverkat av kontantbetalning vid förvärv
· Kassaflöde från rörelsen ökade till 4 459 TSEK (-8 857)
· Soliditeten minskade till 70 % (73)

Lennart Olofsson, VD:
”Till följd av coronavirusets antåg började vi redan i månadsskiftet februari – mars vidta åtgärder för att bibehålla ett starkt positivt kassaflöde och en underliggande lönsamhet i rörelsen. Med förvärvet av H-Gruppen, som införlivades i Ecoclime Group den 2 januari, ser vi en kraftig ökning av nettoomsättningen och har samtidigt lyckats öka den organiska tillväxten i hela koncernen med 41,4%. Vi gläder oss åt att vi följer våra tillväxtscenarier och att resultaten förbättrats i samtliga affärssegment. Därför fortsätter vi både med att skapa mer tillväxt i kärnverksamheterna via förädling av vår försäljning och produkter samt med förvärvsaktiviteterna. Med anledning av ett pågående, sent delgett, anmärkningsärende hos Spotlight, beslutade vi att göra en paus i den planerade flytten av marknadsplats till Nasdaq First North Premier, intill dess ärendet är avgjort. Ecoclimes inställning är alltjämt att vi har tillämpat vid tidpunkten gällande regelverk på Spotlight.”

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl 08:30.

Ecoclime Group AB är plattform för en grupp företag med klimat- och miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link