Kallelse till årsstämma i Ecoclime Group AB

Anmälan Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, deltaga vid årsstämman ska: · dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 april 2021, · dels anmäla sitt deltagande till Bolaget vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan, så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den 4 maj 2021. Förvaltarregistrerade … Read More

Ecoclime Group (publ) publicerar årsredovisningen för 2020

Idag, måndagen den 29 mars 2021, publicerar Ecoclime Group sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på bolagets hemsida (https://ecoclime.se/wp-content/uploads/2021/03/210329-Ecoclime-AR-2020_Final.pdf) www.ecoclime.se. Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech som erbjuder avancerade lösningar inom fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att … Read More

Marcus Sandlund blir ny vice VD i Ecoclime Group (publ)

Marcus Sandlund har under de senaste 6 åren arbetat i NCC-koncernen, idag med nationellt affärsansvar som key account manager för rikskunders miljardprojekt och affärsansvarig för tillväxtområdet NCC Skola. Marcus är byggnadsingenjör med examen från KTH inom Byggteknik och Design och startade karriären på ett lokalt ägarlett byggföretag i Norrköping där han sedermera blev vice VD, varpå han efter några år … Read More

Marcus Sandlund blir ny vice VD i Ecoclime Group (publ)

Marcus Sandlund har under de senaste 6 åren arbetat i NCC-koncernen, idag med nationellt affärsansvar som key account manager för rikskunders miljardprojekt och affärsansvarig för tillväxtområdet NCC Skola. Marcus är byggnadsingenjör med examen från KTH inom Byggteknik och Design och startade karriären på ett lokalt ägarlett byggföretag i Norrköping där han sedermera blev vice VD, varpå han efter några år … Read More

Ecoclimes avslutade nyemission grundlägger internationell expansion

Lennart Olofsson, VD Ecoclime: ”Nu är grunden lagd för att vi på allvar ska kunna genomföra den långsiktiga satsningen på en accelererad tillväxt, såväl organiskt som via förvärv. Ecoclime erbjuder ett unikt värdeskapande energikoncept med Evertherms systemlösningar och Ecoclouds automationsplattform som grund. Detta utgör vår megadealsstrategi, dvs vår strategi för att nå rikstäckande affärsavtal i prefererade kundsegment, i Sverige och … Read More

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ecoclime Group AB

Stockholm, 17 mars 2021 08:30 Ecoclime offentliggjorde, den 24 februari 2021, att Bolaget genomfört en riktad nyemission och därigenom tillförts 74,7 miljoner kronor samt att Bolaget avsåg att kalla till extra bolagsstämma, för att möjliggöra emission av ytterligare 6 115 428 B-aktier (”B-aktierna”), till Sveafastigheter Bostad AB (”Sveafastigheter”).Den 26 februari 2021 beslutade styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att emittera … Read More

Kallelse till extra bolagsstämma i Ecoclime Group AB

ANMÄLAN Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, deltaga vid extra bolagsstämman ska: · dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 mars 2021, · dels anmäla sitt deltagande till Bolaget vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan, så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den 16 mars 2021. … Read More

Ecoclime genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs därigenom 74,7 miljoner kronor, avser att kalla till extra bolagsstämma för att möjliggöra en emission av ytterligare 77,7 miljoner kronor

Stockholm, 24 februari 2021 kl 22:45 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV … Read More

Ecoclime utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

Stockholm, 24 februari 2021 17:31 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. … Read More

Ecoclime utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

Stockholm, 24 februari 2021 17:31 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. … Read More