10 miljarder SEK i ökade fastighetsvärden till år 2030 möjliggörs med Ecoclimes fossilfria energisatsning

De redovisade värdeökningarna är följden av de energikostnadsbesparingar Evertherm-systemen kan leverera till fastighetsägarna till år 2030. Detta är möjligt när mer än 90 % av värmeenergin som tidigare spolats ut i avloppen återvinns, vilket resulterar i att kostnaderna för köpt energi minskar i samma grad. Med den satsning och uppskalning som Ecoclime nu gör av Evertherms leveranskapacitet till 100 GWh … Read More

35 nya medarbetare anställs i Ecoclimes expansion av fossilfri energi

Satsningarna sker till följd av en estimerad efterfrågeökning inom såväl bostads- som industrisegmenten i Sverige samt en pågående etablering i Tyskland. Totalt har Ecoclime reserverat 70 miljoner kronor för expansionen. Cirka 40 % av satsningarna sker på kapacitetsökningen vid fabriken i Vilhelmina och resterande på expansion av affärsorganisationen. Vid Vilhelmina-fabriken utökas verksamheten med anställning av produktions- och konstruktionschef, följt av … Read More

35 nya medarbetare anställs i Ecoclimes expansion av fossilfri energi

Satsningarna sker till följd av en estimerad efterfrågeökning inom såväl bostads- som industrisegmenten i Sverige samt en pågående etablering i Tyskland. Totalt har Ecoclime reserverat 70 miljoner kronor för expansionen. Cirka 40 % av satsningarna sker på kapacitetsökningen vid fabriken i Vilhelmina och resterande på expansion av affärsorganisationen. Vid Vilhelmina-fabriken utökas verksamheten med anställning av produktions- och konstruktionschef, följt av … Read More

Kompletteringar: Ecoclime Q1 – En blandad inledning av året med pandemi och framgångar

• Omsättning 34 173 TSEK (38 570) • Nettoomsättning 30 337 TSEK (34 233) • Varav organisk -11% • Resultat före avskrivningar (EBITDA) 132 TSEK (3 233) • EBITDA-marginal 0,4% (9) • Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader (EBITA) – 1 633 TSEK (1 991) • Resultat per aktie före utspädning -0,11 kr (0,02) • Soliditet 85% (70) • Kassaflöde från den … Read More

Ecoclime Q1 – En blandad inledning av året med pandemi och framgångar

Lennart Olofsson, VD i Ecoclime: ”Även om Q1 inneburit framgångar för SDC och Evertherm så är förstås resultaten en besvikelse och något som vi inte förutsåg, framförallt till följd av flera sena framflyttningar och igångsättningar av redan erhållna order inom installationsverksamheten. Nu har merparten av projekten kommit igång och vi har haft en fortsatt ökande orderingång och nya föreskrivningar. Det … Read More

Kommuniké från årsstämma i Ecoclime Group AB

5 maj 2021 16:00 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske utan att resultatet ska balanseras i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké och årsredovisning för år 2020. Ansvarsfrihet Stämman beslutade … Read More

Ecoclime ökar leveranskapaciteten till 100 GWh grön energi

Som jämförelse utgör 100 GWh förnybar energi den energi som årligen konsumeras i 20 000 svenska nyproducerade lägenheter, alternativt 10 000 äldre lägenheter eller den energi som nyttjas i 7 000 nyproducerade svenska villor. En del av den beslutade satsningen ska även nyttjas för att möjliggöra installationer av ett 10-tal referensprojekt i Tyskland samt en uppskalning av verksamheten även där, … Read More

Ecoclime etablerar Industrisegment – potential om 15 TWh årlig energibesparing

Analyserna som beslutet grundas på har gjorts under ett par år i samarbete med Nordic Energy Audit. Studierna visar att det finns en stor industriell potential för spillvärmeåtervinning i vissa typer av förorenade industriprocesser, där Ecoclimes teknologier möjliggör lönsamt tillvaratagande av spillvärme som tidigare varit tekniskt svårt och olönsamt. Tillsammans med Nordic Energy Audit formas ett brett erbjudande med metoder … Read More

Ecoclime estimerar fördubblad volym Evertherm-projekt 2021

Lennart Olofsson, VD Ecoclime och Evertherm: ”Mer än 60 % av de förfrågningar vi fick i samband med försäljningsstarten hösten 2020 har resulterat i order om cirka 10 MSEK och föreskrivningar överstigande 10 MSEK under första kvartalet 2021. Efterfrågan ökar nu kraftigt, därför fördubblade vi sälj- och projektorganisationen under första kvartalet med tre nya, kvalificerade säljare. Vi vill även tydliggöra … Read More

Kallelse till årsstämma i Ecoclime Group AB

Anmälan Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, deltaga vid årsstämman ska: · dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 april 2021, · dels anmäla sitt deltagande till Bolaget vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan, så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den 4 maj 2021. Förvaltarregistrerade … Read More