Motiven för samgåendet Ecoclime – Miljöbelysning

admin

Ecoclimes VD Lennart oOlofsson tillsammans med Miljöbelysning

Miljöbelysnings ägare har redan tidigare en lång framgångsrik historia av paketering och försäljning av tjänster och produkter inom såväl försäkrings- som IT-branscherna. Ecoclime har snabbt skapat sig en stark relation till merparten av de börsnoterade fastighetsbolagen med finansieringsmöjliga klimatsmarta energilösningar. De bägge bolagen har därför dragit slutsatsen att man gemensamt som två ledande bolag inom energieffektivisering och försäljning emot respektive … Read More

Ecoclime förvärvar det svenska elproduktbolaget Miljöbelysning. Passerar 100 medarbetare.

admin

Miljöbelysning utvecklar och tillhandahåller elprodukter och mjukvara som ger effektivare energinyttjande i fastighetsbranschen som minskar klimatpåverkan. Förvärvet av aktierna sker kontant till priset av balansräkningens tillgångar motsvarande cirka 13 % av Ecoclimes kassa och genom en riktad nyemission av B-aktier som ger en utspädning för Ecoclimes aktieägare om cirka 1,75 %. Förvärvet bedöms omedelbart resultera i en ökning av vinst … Read More

Aktieoptionsprogram i Ecoclime Group AB fulltecknat

admin

Optionerna har tecknats till en kurs om 2,90 kr/st med en lösenkurs 2024 om 21,67 baserat på två av varandra oberoende Black & Scholes värderingar.  Löptiden för aktieoptionerna är 3 år och teckningsperioden för aktierna är från den 1 november 2024 med förfallodag den 31 december 2024. Kontakt: Torbjörn Hansson CFO torbjorn.hansson@ecoclime.se Lennart Olofsson, CEO 070-5371642, lennart.olofsson@ecoclime.se

Komplettering: Ecoclime tre LoI-avtal om förvärv tecknade under Q4

admin

De aktuella förvärvsobjekten stödjer Ecoclimes vertikala integrationsstrategi att komma närmare slutkunderna omfattande SaaS-lösningar avseende energieffektivisering av fastigheter inom affärsområdet Cirkulär energi. Det innebär helhetslösningar som innefattar spillenergiåtervinning från ventilationsluft och avloppsvatten i fastigheter. Energiåtervinning som kombineras med bergvärme, komfortkyla, fjärrvärme, solceller och prognosstyrning för att minska effekttoppar i såväl el som värmenäten, mängden köpt energi och växthusgasutsläppen. I dessa energilösningar … Read More

Ecoclime tre LoI-avtal om förvärv tecknade under Q4

admin

De aktuella förvärvsobjekten stödjer Ecoclimes vertikala integrationsstrategi att komma närmare slutkunderna omfattande SaaS-lösningar avseende energieffektivisering av fastigheter inom affärsområdet Cirkulär energi. Det innebär helhetslösningar som innefattar spillenergiåtervinning från ventilationsluft och avloppsvatten i fastigheter. Energiåtervinning som kombineras med bergvärme, komfortkyla, fjärrvärme, solceller och prognosstyrning för att minska effekttoppar i såväl el som värmenäten, mängden köpt energi och växthusgasutsläppen. I dessa energilösningar … Read More

Robert Johansson ny CFO i Ecoclime

admin

Bild på Robert Johansson CFO

Robert kommer närmast från HIFAB, där han har arbetat med strategiska och operativa finansiella frågor. Han har tidigare arbetat inom flera svenska börsbolag och stora internationella koncerner som växt både organiskt och via förvärv. Robert har i de verksamheterna ansvarat för allt från interna processer och rapportering, till förvärvs- och börsrelaterade frågor. Som CFO blir Robert en del av koncernledningen. … Read More

Rikshem väljer cirkulär energi från Ecoclime Group

admin

Det är framförallt de senast årens framgångsrika installationer inom affärsområdet cirkulär energi som banat väg för avtalet. Peter Bodin, försäljningschef för cirkulär energi: “Vi har ett antal referensprojekt där resultaten visar tydligt att vi kan öka driftnettot och minska energianvändningen. Rikshem har tagit fasta på detta och vill nu i och med avtalet skapa nya möjligheter för sina fastigheter.” Även … Read More

Ecoclime medverkar i panelen vid investerarevent med 1000 investerare

admin

Bild på Ecoclimes vice VD

Marcus Sandlund om sin medverkan vid eventet: ”Vi kommer att fokusera vår medverkan i panelen på de drivkrafter som nu råder kopplat till ESG i marknaden för energi- och hållbara investeringar. Hur påverkar exempelvis EU:s Green Deal, Taxonomin, FN:s klimatmål, konkreta regulatoriska- och incitamentsmässiga styrmedel energiomställningen och hur påverkar dessa drivkrafter vår accelererade tillväxt och internationalisering? Jag hoppas på spännande … Read More

Ecoclime Q3 – en rad positiva trender med affärsområden som överträffat målen under Q3

admin

• Omsättning 105 896 TSEK (112 794) • Nettoomsättning 97 078 TSEK (100 010) • Varav organisk -3% (11) • Resultat före avskrivningar (EBITDA) 7 190 TSEK (11 573) • EBITDA-marginal 7% (12) • Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader (EBITA) 1 611 TSEK (7 736) • Resultat per aktie före utspädning -0,28 kr (0,15) • Soliditet 88% (77) • Kassaflöde från … Read More

Ecoclime etablerar sig i Finland via avtal med Stravent OY

admin

I Sverige har Ecoclime sedan 2013 sålt, och via en rad installationer visat, att det går att skapa avsevärt bättre inomhusklimat i kommersiella fastigheter. Hyresgäster kan nå ökad produktivitet och välmående tack vare ett helt dragfritt och ljudlöst klimat med stabil temperatur. Samtidigt ger det fastighetsägare lägre kostnader för lokalanpassning och drift. Ecoclimes lösning medger även unika möjligheter till behovsstyrning … Read More