Ecoclime Q3 – passerar 100 MSEK i omsättning

Albin SundbergIR, News

Nettoomsättningen har under årets första nio månader nära fördubblats jämfört med 2019, varav en organisk tillväxt på 11 %. EBITDA-marginalen i hela perioden ligger på 12 % och närmar sig därmed målet om 15 %. SDC Automation har en fortsatt stark organisk tillväxt med en ökning på 12 % under kvartalet. Orderstocken är fortsatt tryggad med full beläggning långt fram … Read More

Ecoclime – SDC Automation, mer än 20 MSEK i flera nyvunna order

Albin SundbergIR, News

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation har de senaste veckorna tagit flera nya miljonorder avseende fastighetsautomation. Beställare är MVB (Princeton) 2,0 + 6,0 MSEK, Serneke (KI/Retzius) 7,2 MSEK, Fabege (diverse) 3,0 MSEK, PEAB (Ledvolten) 1,5 MSEK samt JMW (Planiaskolan) 1,2 MSEK.  Detta är order utöver de orderbekräftelser om 10 MSEK avseende fastighetsautomation och service av serverhallar som bolaget kommunicerade under måndagen.  Mathias … Read More

SDC Automation estimerar 100 MSEK i omsättning för bolagets serverhallskund

Albin SundbergIR, News

Ecoclime Group och dess dotterbolag SDC Automation har fått orderbekräftelse om leverans av ytterligare en etapp fastighetsautomation för serverhallar på två siter, kontrakt skrivs inom kort. Kunden är det globala webtjänstföretag med vilket SDC har ett långsiktigt projektavtal. Här ingår även långsiktiga serviceuppdrag för andra bolag inom Ecoclime Group. Just nu färdigställer SDC en order omfattande 6 MSEK till det … Read More

Nyckelpersoner i SDC Automation har förvärvat aktier i Ecoclime från huvudägarna Celsium Group AB

Albin SundbergIR, News

Två nyckelpersoner i SDC Automation AB, VD Mathias Lindberg och Johan Pihl, har förvärvat 86 396 respektive 4 070 B-aktier i Ecoclime. Det enligt ett avtal med Celsium Group AB, som fastställer deras rätt att förvärva aktierna. Priset är baserat på den genomsnittskurs som rådde vid fastställande av transaktionens storlek i juni, 7,60 kr/aktie. Transaktionen genomfördes inom tidpunkten för det … Read More

Ecoclime Group bjuder in analytiker och aktieägare till Aktiespararnas event den 19 oktober

Albin SundbergNews

Måndagen den 19 oktober kl 9.00 medverkar VD Lennart Olofsson vid Aktiespararnas digitala event och presenterar mer detaljerat, den fortsatta strategin för verksamhet och tillväxt, bland annat som följd av konsult-företaget Nordic Energy Audits analys av dotterbolaget Evertherms SEW-system för återvinning av värmeenergi från spillvatten i fastigheter. Och hur systemet har potential att skapa en värdeökning om 60 miljarder för … Read More

Nordic Energy Audits analys visar att Ecoclime-system kan skapa värdeökning om 60 miljarder i flerbostadshus

Albin SundbergIR, News

Konsultföretaget Nordic Energy Audit, NEA, specialiserade på bland annat energisystem och energiinfrastruktur, visar i en färsk rapport att svenska fastighetsägare till flerbostadshus kan minska behovet av köpt energi med mer än 3,7 TWh genom återvinning av värmeenergi från spillvatten. Det ger ett ökat driftnetto som potentiellt kan ge en värdeökning om 60 miljarder i det samlade fastighetsbeståndet i Sverige.  Rapporten … Read More

Familjen Hamberg huvudinvesterare i Ecoclimes nyemission

Albin SundbergIR, News

Det familjeägda investmentbolaget Hamberg Förvaltning AB med närstående är huvudinvesterare med 50% i den riktade nyemission om 40 MSEK som Ecoclime Group kommunicerade efter börsens stängning igår. Syftet med emissionen är att accelerera bolagets tillväxt. Familjen är röstmässigt största ägare i spelbolagen Betsson och NetEnt och breddar med investeringen i Ecoclime sina investeringar till proptech som ger ökad finansiell- och … Read More

Ecoclime tillförs 40 miljoner SEK i en riktad nyemission

Albin SundbergIR, News

Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har genomfört en riktad nyemission av aktier, vilken tillför Ecoclime cirka 40 miljoner SEK före emissionskostnader. Likviden från nyemissionen kommer användas för att accelerera tillväxten i Bolaget med fokus på fler marknader för Evertherm SEW, IoT-plattformen SDC Optima samt kompletterande förvärv. Ecoclimes styrelse har, med stöd av bemyndigande från … Read More

Ecoclime offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission

Albin SundbergIR, News

Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission till institutionella, och andra kvalificerade, investerare i syfte att finansiera accelererad expansion av dotterbolagen Evertherm Reenergy Systems och SDC Automations verksamheter, på fler marknader, samt genomföra kompletterande förvärv. Nyemissionen avses genomföras genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande. Den riktade nyemissionen avses genomföras av styrelsen med stöd av … Read More

Nasdaq godkänner Ecoclime Group ABs ansökan om notering

Albin SundbergIR, News

Första handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market är den 14 september 2020, aktierna handlas på Spotlight Stock Market fram till den 11 september. Ecoclime har upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på ecoclime.se/ir/. Aktierna i Ecoclime Group  kommer att handlas med oförändrat kortnamn (ECC B) och ISIN kod (SE0012729937) och aktieägare i Ecoclime Group behöver inte vidta några … Read More