Nyemission genom kvittning avseende tilläggsköpeskilling, genomförd i Ecoclime Group AB (publ)

Petra KyllermanIR, News

En kvittningsemission i Ecoclime Group AB har registrerats av Bolagsverket den 3 augusti 2020. Anders Lindman, Anna Bäckelin, Mathias Lindberg och Björn Eriksson, säljare av SDC Automation AB (SDC), har erhållit en tilläggsköpeskilling och tecknat 231 921 B-aktier som kvittning för sina fordringar.  Säljarna erhöll hälften av tilläggsköpeskillingen kontant och hälften i aktier. Kvittningen avser fordringar för aktiedelen av den … Read More

Ecoclime – vann ärende i Spotlights Stockmarkets disciplinnämnd

Petra KyllermanIR, News

Spotlight Stockmarkets Disciplinnämnd har via Spotlight meddelat att ”Disciplinnämnden lämnar Spotlight Stockmarkets hemställan utan bifall”. Disciplinnämnden har med andra ord gett Ecoclime rätt i sin framställan i ärendet vilket framgår av Disciplinnämndens beslut som biläggs detta pressmeddelande och som även kan nås via Ecoclimes hemsida. Ecoclimes VD, Lennart Olofsson: ”Det är med stor glädje vi mottagit beslutet. Vi har hela … Read More

Evertherm SEW planeras och projekteras i 10-talet fastigheter i Umeå

Petra KyllermanIR, News

Som följd av Kommunförbundets juridiska utlåtande om energiåtervinning från avloppsvatten, som kommunicerats i ett separat pressmeddelande under dagen, kan mer än 10-talet fastighetsprojekt i Umeå fortsätta projekteringen för installation av Ecoclime-dotterbolaget Evertherms cirkulära energilösning. Ett system som recirkulerar den köpta energin upp till 20 ggr genom återvinning av upp till 95% av den värmeenergi som annars rinner ut i avloppssystemen. … Read More

Viktigt juridiskt genombrott för Ecoclimes dotterbolag Evertherm

Petra KyllermanIR, News

Kommunförbundets jurister ger nationellt klartecken till fastighetsägare som planerar att installera Evertherm SEW för återvinning av värmeenergi från spillvatten. Det betyder att kommunala VA-bolag inte längre kan förhindra fastighetsägare från att återvinna värmeenergi i spillvatten.  Sent på kvällen den 22 juni kontaktades Ecoclimes dotterbolag Evertherm av representanter för ett bygg- och fastighetsägarnätverk i Umeå som meddelade att Kommunförbundets jurister via … Read More

Nya styrelseledamöter i Ecoclime Group AB

Petra KyllermanIR, News

Ylwa Karlgren och Svante Östblom har utsetts till nya styrelseledamöter för Ecoclime Group AB. Ylwa Karlgren har över 30 års erfarenhet från ledande befattningar och internationella affärsmiljöer inom finansbranschen, energibranschen och fastighetssektorn. Hon är född 1956, är civilekonom från Uppsala Universitet och arbetar för närvarande som oberoende företagsrådgivare. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar Ferroamp Elektronik AB, Acrinova AB (publ), Stockholm Business Angels … Read More

Kommuniké årsstämma den 16 juni i Ecoclime Group AB

Petra KyllermanIR, News

Aktieägarna i Ecoclime Group AB höll årsstämma tisdagen den 16 juni 2020 i Umeå. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.  Årsredovisning  Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram. Resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.  Utdelning Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske. Ansvarsfrihet  Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna … Read More

Ecoclimebolag tecknar avtal om 10 MSEK för energitjänster

Petra KyllermanIR, News

Ecoclimes dotterbolag Ecoclime Facility Partners har på kort tid tecknat två avtal om cirkulära energitjänster omfattande 1,2 MSEK årligen. Ett av dessa avtal gäller tjänster som ska levereras under 10 år till Vilhelmina Folkets Hus, om 1 MSEK/år. Sedan tidigare har avtal tecknats med gymnasieskolan Malgomajskolan i Vilhelmina om 200 000 kr per år.  Ecoclime kommunicerade den 26 april 2018 … Read More

Kallelse till Årsstämma i Ecoclime Group AB den 16 juni 2020

Petra KyllermanIR, News

Årsstämman i Ecoclime Group AB (publ), 556902-1800, äger rum tisdagen den 16 juni 2020 kl 14.00 på P5 Konferens, Storgatan 46 i Umeå. Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall  – dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per onsdagen den 10 juni 2020, samt – dels ha anmält sig hos bolaget … Read More

VD i SDC Automation förvärvar aktier av Ecoclimes huvudägare

Petra KyllermanIR, News

Mathias Lindberg, VD i Ecoclimes dotterbolag SDC Automation, har avtalat med Ecoclimes huvudägare JLO Invest AB om förvärv av 85 000 aktier i det svenska bolaget Ecoclime Group AB till kursen 6,50 kr/aktie.  ”Jag förvärvar aktierna i Ecoclime som följd av min tro på vår plattform SDC Optima för fastighetsautomation och vår allt starkare ställning på marknaden som integratörer. Vi … Read More

Ecoclime Q1 – mer än fördubblad omsättning och kraftiga resultatförbättringar

Petra KyllermanIR, News

Nettoomsättningen ökade med 119 %. Samtliga resultat förbättrades under första kvartalet 2020. Trots att första kvartalet normalt sett är det svagaste och en avmattning redan inträtt i byggkonjunkturen, uppnås en EBITDA-marginal om 9 %. SDC Automation har en fortsatt stark organisk tillväxt, förbättrar omsättningen med 68 % jämfört med Q1 2019 och har en full orderstock 2020. Recessionen till följd … Read More